Internet Banking Mapa serwisu Newsletter Kariera Kontakt


Rolnicy

Zapoznaj się z tabelami opłat i prowizji

Wybierz: POL-EFEKT | ROR POL-konto

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

III. Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych dla rolników indywidualnych

Standard


1.

Opłata miesięczna:

 

 

a) otwarcie rachunku,

bez opłat

 

b) prowadzenie rachunku bieżącego,

12,00 zł


 

c) prowadzenie rachunku pomocniczego

10,00 zł

2.

Wpłaty gotówkowe.

 

 

  1. dokonywany przez właściciela rachunku

bez opłat

3.

Wypłaty gotówkowe

0,35% min. 5,00 zł.

4.

Przelew na rachunek w Banku :

 

 

a) w placówce Banku,

2,00 zł

 

b) w systemie bankowości internetowej

1,20 zł

5.

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:

 

 

a)w placówce Banku

5,00 zł

 

b) w systemie bankowości elektronicznej,

---


6.

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET

30,00 zł

7.

Zlecenie stałe:

Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.

 

 

a) realizacja zlecenia stałego w systemie bankowości internetowej

1,20 zł

 

b)realizacja zlecenia stałego w placówce Banku

2,00 zł

 

c) zmiana/odwołanie zlecenia stałego.

2,50 zł

8.

Polecenie zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony:

Uwaga: opłata pobierana od dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty.

 

 

-  w Banku,

bez opłat

 

- w innym banku krajowym.

1,00 zł

9.

Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty.

2,50 zł

10.

Czeki krajowe:

 

 

a) wydanie czeków - za jeden czek,

1,00 zł

 

b) potwierdzenie czeku - za jeden czek,

10,00 zł

 

c) inkaso czeku,

10,00 zł

 

d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.

50,00 zł

 

e) wydanie wewnętrznej książeczki czekowej /25 sztuk czeków/

5 zł.

11.

Udzielenie informacji o rachunku - telefonicznie na hasło,

Uwaga: opłata miesięczna niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.

5,00 zł


12.

Usługa Bankofon (informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu operacji,)

0,00 zł

13.

Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od założenia

20,00 zł

13.

Inne czynności.

zgodnie z Rozdziałem I

oddział VI Taryfy

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka


IV. Rachunki pomocnicze dla rolników indywidualnych w walutach obcych (USD,EUR)

1.

Otwarcie rachunku-za każdy rachunek

0,00 zł

2.

Prowadzenie rachunku-za każdy rachunek

10,00 zł

3.

Wpłata na rachunek walutowy- od kwoty wpłaty

0,25 % min.5,00 zł*

4.

Wypłata z rachunku walutowego- od kwoty wypłaty

0,25 % min.5,00 zł*

5.

Przelewy z rachunku walutowego w złotych

Zgodnie z Rozdziałem I.III

6.

Czeki w obrocie dewizowym:

 

 

a) skup czeków podróżniczych,

Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. opłatę pobiera sie od każdego czeku osobno.

10,00 zł

 

b) skup czeków płatnych w BPS SA

15,00 zł

 

c) inkaso czeków

Uwaga: opłatę pobiera sie od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własna opłatę

30,00 zł

 

d) zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku

30,00 zł + koszty rzeczywiste

* kwoty przeliczonej na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu dokonania transakcj

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

VI. Wspólne czynności związane z obsługą rachunków  

1.

Wyciąg z rachunku bankowego

Uwaga:

- opłaty nie pobiera się od wyciągu sporządzanego raz w miesiącu.

5,00 zł

2.

Wysyłka wyciągu:

 

 

a) wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju):

 

 

- listem zwykłym - za każdą przesyłkę,

Uwaga: opłaty nie pobiera się od wyciągu sporządzanego raz w miesiącu.

2,50 zł

 

- listem poleconym - za każdą przesyłkę,

10,00 zł

 

b) wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę:

 

 

- listem zwykłym,

5,00 zł

 

- listem poleconym,

10,00 zł

3.

Historia rachunku - wyciąg - za stronę.

5,00 zł

4.

Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych (do wyciągu bankowego).

10,00 zł

5.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp.

30,00 zł

6.

Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę.

20,00 zł

7.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika.

bez opłat

8.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego, z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów - od każdego wysłanego monitu.

50,00 zł

9.

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu.

Uwaga:

- opłata pobierana z rachunku dłużnika, przy realizacji każdego przekazu na rzecz organu występującego z egzekucją,

- opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją.

- nie pobiera się prowizji za dokonane przelewy

50,00 zł

10.

Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę:

 

 

a) z Bankiem,

bez opłat

 

b) z innymi bankami.

50,00 zł

11.

Potwierdzenie wykonania blokady środków.

20,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

II. Skarbiec nocny

 

1.

Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej jednostce Banku Spółdzielczego, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa).

10,00 zł

2.

Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek wrzutni.

wg ceny zakupu

+ 20,00% marży

3.

Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego - od kwoty wpłaty.

Uwaga: prowizję od wpłat pobiera się wg stawek zawartych w umowie z klientem.

wg umowy z klientem

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

III. Depozyty wartościowe i rzeczowe

 

1.

Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt.

20,00 zł

2.

Przechowywanie depozytu - za każdy depozyt:

 

 

a) duplikatów kluczy - miesięcznie,

20,00 zł

 

b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu,

20,00 zł

 

c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu.

1,00% wartości,

min. 5,00 zł, max. 100,00 zł

 

Uwaga:

- opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości,

- usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

 

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

IV. Usługi różne

 

1.

Wydanie kserokopii umowy.

20,00 zł

2.

Potwierdzenie klucza telegraficznego.

20,00 zł

3.

Wydanie opinii, zaświadczenia o kliencie Banku Spółdzielczego (na wniosek klienta)

- usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, prowizja zwiększana o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

100,00 zł

4.

Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku

- usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, prowizja zwiększana o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

100,00 zł

5.

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego.

Uwaga:

- opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec oddziału Banku BPS SA zasadę wzajemności bez opłaty.

- usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, prowizja zwiększana o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

50,00 zł

lub brak na zasadach wzajemności

8.

Nadanie komunikatu SWIFT.

10,00 zł

9.

Opłata za złożenie w imieniu klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do KW, PCC1 itp.) do Sądu.

Uwaga: opłata pobierana od każdego składanego wniosku

100,00 zł

10.

Badanie zdolności kredytowej i wydanie opinii na wniosek klienta

0,1% od kwoty, nie mniej niż 200,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

I.Gwarancje i poręczenia bankowe

 

1.

Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty zobowiązania za każdy 3-miesięczny okres ważności.

od 0,30%

 

a) opłata za rozpatrzenie zlecenia gwarancji

Uwagi: opłatę pobiera sie w dniu przyjęcia zlecenia - w przypadku udzielenia gwarancji pomniejsza ona prowizję pkt. 3 za pierwsze 6 miesięcy obowiązywania gwarancji

300,00 zł

2.

Przyznanie limitu gwarancji, od kwoty limitu

od 1% min. 1.000,00 zł

3.

Udzielenie gwarancji, od kwoty zobowiązania

 

 

- za pierwsze 6 miesięcy obowiązywania gwarancji

1,00 % min 300,00 zł

 

- za każdy kolejny 3-miesięczny okres ważności gwarancji

0,40 % min. 300,00 zł.

4.

Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia - od kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres.

od 0,40% min. 300,00 zł

5.

Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia - od kwoty zwiększenia.

od 0,40% min. 300,00 zł

6.

Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, z jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji - od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres.

od 0,40% min. 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, niż wymienione w pkt. 3-5 - jednorazowo od każdego aneksu.

Uwaga: prowizji nie pobiera się w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych Banku.

od 300,00 zł

8.

Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia.

od 0,15%

 

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

I. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM

 

1.

Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych
z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe:

 

 

a)skup przelewów SEPA

15,00 zł

 

b)skup przelewu regulowanego

20,00 zł

 

c)skup poleceń wypłaty

25,00 zł

2.

Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym:

 

 

a)sprzedaż przelewów SEPA

15,00 zł

 

b)sprzedaż przelewu regulowanego

20,00zł

 

c)) sprzedaż polecenia wypłaty:

Uwaga niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty Banków pośredniczących-w przypadku opcji ,,OUR"-określone w poz.3.

25,00zł

3.

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry" od poleceń wypłaty

50,00 zł

 

Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym:

Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 3.1 i 3.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 2b i 2 c.

 

 

3.1. W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP:

- z datą waluty „dziś"

- z datą waluty „jutro"

 

80,00 zł

50,00 zł

 

3.2. W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty „jutro"

50,00 zł

4.

Inne opłaty związane z realizacją przekazów pobierane są wg. kosztów rzeczywistych Banków pośredniczących

 

5

Opłata „Non-STP" - opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty:

  • kodu BIC banku beneficjenta lub

  • numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 1c), 2c)

35,00 zł

6

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku.

80,00 zł + koszty banków trzecich

 

Przekaz w obrocie dewizowym:

transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.

Przelew SEPA:
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
3) koszty „SHA";
4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku.


Przelew regulowany:
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000;
3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
4) koszty „SHA".

Polecenie wypłaty:
skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

 

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

V. System bankowości elektronicznej

1.

Dostęp do systemu Internet Banking - miesięcznie:

0,00 zł

2.

Zakup:

e-tokena - opłata jednorazowa

karty chipowej

czytnika do karty chipowej

Uwaga: opłata pobierana jest od każdego zakupionego e-tokena/karty chipowej - sprzedaż opodatkowana podatkiem wg obowiązującej stawki VAT.

 

150,00 zł.

80,00 zł

80,00 zł

3.

SMS Banking:

a) wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS

b) wysłanie informacji o zmianie salda

Opłaty pobierane zbiorczo za cały miesiąc w ostatnim dniu miesiąca.

 

0,10 zł

0,10 zł

4.

Konsultacje u klienta (za każdą rozpoczętą godzinę).

50,00 zł

5.

Prowizja z tytułu zgubienia, utraty, zniszczenia, nie zwrócenia karty chipowej do banku po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług Internet Banking lub wymiana karty chipowej na wniosek klienta.

150,00 zł.

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

III. Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych dla rolników indywidualnych

Standard


1.

Opłata miesięczna:

 

 

a) otwarcie rachunku,

bez opłat

 

b) prowadzenie rachunku bieżącego,

12,00 zł


 

c) prowadzenie rachunku pomocniczego

10,00 zł

2.

Wpłaty gotówkowe.

 

 

  1. dokonywany przez właściciela rachunku

bez opłat

3.

Wypłaty gotówkowe

0,35% min. 5,00 zł.

4.

Przelew na rachunek w Banku :

 

 

a) w placówce Banku,

2,00 zł

 

b) w systemie bankowości internetowej

1,20 zł

5.

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:

 

 

a)w placówce Banku

5,00 zł

 

b) w systemie bankowości elektronicznej,

---


6.

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET

30,00 zł

7.

Zlecenie stałe:

Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.

 

 

a) realizacja zlecenia stałego w systemie bankowości internetowej

1,20 zł

 

b)realizacja zlecenia stałego w placówce Banku

2,00 zł

 

c) zmiana/odwołanie zlecenia stałego.

2,50 zł

8.

Polecenie zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony:

Uwaga: opłata pobierana od dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty.

 

 

-  w Banku,

bez opłat

 

- w innym banku krajowym.

1,00 zł

9.

Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty.

2,50 zł

10.

Czeki krajowe:

 

 

a) wydanie czeków - za jeden czek,

1,00 zł

 

b) potwierdzenie czeku - za jeden czek,

10,00 zł

 

c) inkaso czeku,

10,00 zł

 

d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.

50,00 zł

 

e) wydanie wewnętrznej książeczki czekowej /25 sztuk czeków/

5 zł.

11.

Udzielenie informacji o rachunku - telefonicznie na hasło,

Uwaga: opłata miesięczna niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.

5,00 zł


12.

Usługa Bankofon (informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu operacji,)

0,00 zł

13.

Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od założenia

20,00 zł

13.

Inne czynności.

zgodnie z Rozdziałem I

oddział VI Taryfy

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka


IV. Rachunki pomocnicze dla rolników indywidualnych w walutach obcych (USD,EUR)

1.

Otwarcie rachunku-za każdy rachunek

0,00 zł

2.

Prowadzenie rachunku-za każdy rachunek

10,00 zł

3.

Wpłata na rachunek walutowy- od kwoty wpłaty

0,25 % min.5,00 zł*

4.

Wypłata z rachunku walutowego- od kwoty wypłaty

0,25 % min.5,00 zł*

5.

Przelewy z rachunku walutowego w złotych

Zgodnie z Rozdziałem I.III

6.

Czeki w obrocie dewizowym:

 

 

a) skup czeków podróżniczych,

Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. opłatę pobiera sie od każdego czeku osobno.

10,00 zł

 

b) skup czeków płatnych w BPS SA

15,00 zł

 

c) inkaso czeków

Uwaga: opłatę pobiera sie od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własna opłatę

30,00 zł

 

d) zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku

30,00 zł + koszty rzeczywiste

* kwoty przeliczonej na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu dokonania transakcj

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

VI. Wspólne czynności związane z obsługą rachunków  

1.

Wyciąg z rachunku bankowego

Uwaga:

- opłaty nie pobiera się od wyciągu sporządzanego raz w miesiącu.

5,00 zł

2.

Wysyłka wyciągu:

 

 

a) wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju):

 

 

- listem zwykłym - za każdą przesyłkę,

Uwaga: opłaty nie pobiera się od wyciągu sporządzanego raz w miesiącu.

2,50 zł

 

- listem poleconym - za każdą przesyłkę,

10,00 zł

 

b) wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę:

 

 

- listem zwykłym,

5,00 zł

 

- listem poleconym,

10,00 zł

3.

Historia rachunku - wyciąg - za stronę.

5,00 zł

4.

Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych (do wyciągu bankowego).

10,00 zł

5.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp.

30,00 zł

6.

Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę.

20,00 zł

7.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika.

bez opłat

8.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego, z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów - od każdego wysłanego monitu.

50,00 zł

9.

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu.

Uwaga:

- opłata pobierana z rachunku dłużnika, przy realizacji każdego przekazu na rzecz organu występującego z egzekucją,

- opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją.

- nie pobiera się prowizji za dokonane przelewy

50,00 zł

10.

Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę:

 

 

a) z Bankiem,

bez opłat

 

b) z innymi bankami.

50,00 zł

11.

Potwierdzenie wykonania blokady środków.

20,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

II. Skarbiec nocny

 

1.

Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej jednostce Banku Spółdzielczego, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa).

10,00 zł

2.

Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek wrzutni.

wg ceny zakupu

+ 20,00% marży

3.

Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego - od kwoty wpłaty.

Uwaga: prowizję od wpłat pobiera się wg stawek zawartych w umowie z klientem.

wg umowy z klientem

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

III. Depozyty wartościowe i rzeczowe

 

1.

Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt.

20,00 zł

2.

Przechowywanie depozytu - za każdy depozyt:

 

 

a) duplikatów kluczy - miesięcznie,

20,00 zł

 

b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu,

20,00 zł

 

c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu.

1,00% wartości,

min. 5,00 zł, max. 100,00 zł

 

Uwaga:

- opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości,

- usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

 

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

IV. Usługi różne

 

1.

Wydanie kserokopii umowy.

20,00 zł

2.

Potwierdzenie klucza telegraficznego.

20,00 zł

3.

Wydanie opinii, zaświadczenia o kliencie Banku Spółdzielczego (na wniosek klienta)

- usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, prowizja zwiększana o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

100,00 zł

4.

Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku

- usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, prowizja zwiększana o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

100,00 zł

5.

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego.

Uwaga:

- opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec oddziału Banku BPS SA zasadę wzajemności bez opłaty.

- usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, prowizja zwiększana o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

50,00 zł

lub brak na zasadach wzajemności

8.

Nadanie komunikatu SWIFT.

10,00 zł

9.

Opłata za złożenie w imieniu klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do KW, PCC1 itp.) do Sądu.

Uwaga: opłata pobierana od każdego składanego wniosku

100,00 zł

10.

Badanie zdolności kredytowej i wydanie opinii na wniosek klienta

0,1% od kwoty, nie mniej niż 200,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

I.Gwarancje i poręczenia bankowe

 

1.

Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty zobowiązania za każdy 3-miesięczny okres ważności.

od 0,30%

 

a) opłata za rozpatrzenie zlecenia gwarancji

Uwagi: opłatę pobiera sie w dniu przyjęcia zlecenia - w przypadku udzielenia gwarancji pomniejsza ona prowizję pkt. 3 za pierwsze 6 miesięcy obowiązywania gwarancji

300,00 zł

2.

Przyznanie limitu gwarancji, od kwoty limitu

od 1% min. 1.000,00 zł

3.

Udzielenie gwarancji, od kwoty zobowiązania

 

 

- za pierwsze 6 miesięcy obowiązywania gwarancji

1,00 % min 300,00 zł

 

- za każdy kolejny 3-miesięczny okres ważności gwarancji

0,40 % min. 300,00 zł.

4.

Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia - od kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres.

od 0,40% min. 300,00 zł

5.

Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia - od kwoty zwiększenia.

od 0,40% min. 300,00 zł

6.

Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, z jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji - od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres.

od 0,40% min. 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, niż wymienione w pkt. 3-5 - jednorazowo od każdego aneksu.

Uwaga: prowizji nie pobiera się w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych Banku.

od 300,00 zł

8.

Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia.

od 0,15%

 

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

I. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM

 

1.

Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych
z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe:

 

 

a)skup przelewów SEPA

15,00 zł

 

b)skup przelewu regulowanego

20,00 zł

 

c)skup poleceń wypłaty

25,00 zł

2.

Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym:

 

 

a)sprzedaż przelewów SEPA

15,00 zł

 

b)sprzedaż przelewu regulowanego

20,00zł

 

c)) sprzedaż polecenia wypłaty:

Uwaga niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty Banków pośredniczących-w przypadku opcji ,,OUR"-określone w poz.3.

25,00zł

3.

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry" od poleceń wypłaty

50,00 zł

 

Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym:

Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 3.1 i 3.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 2b i 2 c.

 

 

3.1. W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP:

- z datą waluty „dziś"

- z datą waluty „jutro"

 

80,00 zł

50,00 zł

 

3.2. W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty „jutro"

50,00 zł

4.

Inne opłaty związane z realizacją przekazów pobierane są wg. kosztów rzeczywistych Banków pośredniczących

 

5

Opłata „Non-STP" - opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty:

  • kodu BIC banku beneficjenta lub

  • numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 1c), 2c)

35,00 zł

6

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku.

80,00 zł + koszty banków trzecich

 

Przekaz w obrocie dewizowym:

transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.

Przelew SEPA:
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
3) koszty „SHA";
4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku.


Przelew regulowany:
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000;
3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
4) koszty „SHA".

Polecenie wypłaty:
skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

 

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

V. System bankowości elektronicznej

1.

Dostęp do systemu Internet Banking - miesięcznie:

0,00 zł

2.

Zakup:

e-tokena - opłata jednorazowa

karty chipowej

czytnika do karty chipowej

Uwaga: opłata pobierana jest od każdego zakupionego e-tokena/karty chipowej - sprzedaż opodatkowana podatkiem wg obowiązującej stawki VAT.

 

150,00 zł.

80,00 zł

80,00 zł

3.

SMS Banking:

a) wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS

b) wysłanie informacji o zmianie salda

Opłaty pobierane zbiorczo za cały miesiąc w ostatnim dniu miesiąca.

 

0,10 zł

0,10 zł

4.

Konsultacje u klienta (za każdą rozpoczętą godzinę).

50,00 zł

5.

Prowizja z tytułu zgubienia, utraty, zniszczenia, nie zwrócenia karty chipowej do banku po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług Internet Banking lub wymiana karty chipowej na wniosek klienta.

150,00 zł.

 

Wybierz: LOKATA DOPŁATA | LOKATA FORTUNA | LOKATA EKSTRA PROCENT | LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA STANDARD

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

 

Rachunek lokaty terminowej w złotych

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

1.

Przelew na rachunek:

 

 

  a) w Banku,

bez opłat

 

  b) w innym banku krajowym.

5,00 zł

2.

Wypłata gotówki.

Uwaga:

- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty,

- Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować.

- od nie awizowanych wypłat powyżej kwoty ustalonej w komunikacie Banku pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie,

- w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej.

bez opłat

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

 

Rachunek lokaty terminowej w złotych

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

1.

Przelew na rachunek:

 

 

  a) w Banku,

bez opłat

 

  b) w innym banku krajowym.

5,00 zł

2.

Wypłata gotówki.

Uwaga:

- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty,

- Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować.

- od nie awizowanych wypłat powyżej kwoty ustalonej w komunikacie Banku pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie,

- w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej.

bez opłat

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

 

Rachunek lokaty terminowej w złotych

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

1.

Przelew na rachunek:

 

 

  a) w Banku,

bez opłat

 

  b) w innym banku krajowym.

5,00 zł

2.

Wypłata gotówki.

Uwaga:

- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty,

- Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować.

- od nie awizowanych wypłat powyżej kwoty ustalonej w komunikacie Banku pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie,

- w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej.

bez opłat

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

 

Rachunek lokaty terminowej w złotych

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

1.

Przelew na rachunek:

 

 

  a) w Banku,

bez opłat

 

  b) w innym banku krajowym.

5,00 zł

2.

Wypłata gotówki.

Uwaga:

- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty,

- Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować.

- od nie awizowanych wypłat powyżej kwoty ustalonej w komunikacie Banku pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie,

- w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej.

bez opłat

 

Wybierz: Kredyty komercyjne | Kredyty inwestycyjne z częściową spłatą kapitału kredytu przez Agencję AR i MR (CSK) | Kredyty preferencyjne | Kredyty pomostowe | Kredytowa linia hipoteczna

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty komercyjne

 

1.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt, pobierana łącznie z prowizją za udzielenie kredytu.

 

 

do 10.000 zł

150,00 zł

 

od 10.001 zł do 50.000 zł

200,00 zł

 

od 50.001 zł do 100. 000 zł

250,00 zł

 

od 100 001 zł wzwyż

300,00 zł

2.

Prowizja za udzielenie kredytu od: kwoty przyznanego kredytu, zwiększenia kwoty kredytu, wydłużenia okresu kredytowania

 

 

a) obrotowego w rachunku bieżącym

od 2,00% min.300 zł

 

b) obrotowego w rachunku kredytowym

od 2,00% min. 300 zł

 

c) płatniczego

od 1,00% min.300 zł

 

d) inwestycyjnego

od 2,00% min.300 zł

 

e) pomostowego

od 2,00% min.300 zł

 

f) kredytowej linii hipotecznej

od 2,00% min.300 zł

 

g) rewolwingowego

od 2,00% min.300 zł

 

h) technologicznego

od 1,50% min. 300 zł

3.

Prowizja za gotowość finansową

Uwaga:

- prowizję nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym, kredytu rewolwingowego, technologicznego i inwestycyjnego,

- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych,

od 2%

w stosunku rocznym

4.

Prowizja rekompensacyjna za spłatę całości lub części kredytu przed terminem

Uwaga:

- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,

- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem,

- nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym.

od 1,00%

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej

Uwaga:

- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,

- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu.

od 0,50%

min 300,00 zł

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej.

 

 

- w okresie trwania umowy

od 0,50%

min 300,00 zł

 

- poza termin umowy

od 1,00%

min 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt (za aneks):

- zmiany zabezpieczenia kredytu,

- umów restrukturyzacji i ugody bankowej,

- zmiany wysokości oprocentowania na wniosek klienta

od 300,00 zł

8.

Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)

od 500,00 zł

9.

Prowizja z tytułu przejęcia długu (od każdej umowy przejęcia długu)

od 500,00 zł

10.

Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (powyżej 30 dni

od 1%

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty na działalność rolniczą

 

1.

Rozpatrzenie wniosku o kredyt

Uwaga: Nie pobiera się od wniosków o kredyt preferencyjnych inwestycyjny z dopłatami do odsetek przez ARiMR:

 

 

do 10.000 zł

150,00 zł

 

od 10.001 zł do 50.000 zł

200,00 zł

 

od 50.001 zł do 100. 000 zł

250,00 zł

 

od 100 001 zł wzwyż

300,00 zł

2.

Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu, zwiększenia kwoty kredytu, wydłużenie okresu kredytowania

 

 

a) obrotowego w rachunku bieżącym

od 2,00% min 300 zł

 

b) obrotowego w rachunku kredytowym,

od 2,00% min 300 zł

 

c) inwestycyjnego,

od 2,00% min 300 zł

 

d) pomostowego /finansowanie inwestycji ze środków unijnych/

od 2,00% min 300 zł

 

e) kredytowa linia hipoteczna

od 2,00% min 300 zł

 

f) pożyczka

od 2,00% min 300 zł

3.

Prowizja za gotowość finansową.

Uwaga:

- prowizję nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym

- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych,

od 2%

w stosunku rocznym

4.

Prowizja rekompensacyjna.

Uwaga:

- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,

- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem,

- nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym.

od 1,00%

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej.

Uwaga:

- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,

- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu.

od 0,50%

min 300,00 zł

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej.

 

 

- w okresie trwania umowy

od 0,50%

min 300,00 zł

 

- poza termin umowy

od 1,00%

min 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt (za aneks):

- zmiany zabezpieczenia kredytu,

- umów restrukturyzacji i ugody bankowej,

- zmiany wysokości oprocentowania na wniosek klienta

od 300,00 zł

8.

Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)

od 500,00 zł

9.

Prowizja z tytułu przejęcia długu (od każdej umowy przejęcia długu)

od 500,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty preferencyjne udzielane z zastosowaniem pomocy ARiMR - prowizje stosowane do kredytów udzielanych do 31.12.2014 r.

 

1.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu

1,00%

2.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu na częściową spłatę kapitału (CSK)

1,00%

3.

Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania.

Uwaga:

- prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia, płatna do 15 stycznia kolejnego roku,

- stosuje się w odniesieniu do kredytów udzielanych po 18.09.2012r.

0,6% (min. 150,00 zł)

4.

Prowizja za gotowość finansową.

Uwaga:

- stawka w stosunku rocznym, pobierana od różnicy pomiędzy kredytem /transzą kredytu/ postawionym do dyspozycji, a wykorzystanym;

- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych;

- stosuje się w odniesieniu do kredytów udzielanych po 18.09.2012r.

1,00%

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej

Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej

min 300,00 zł

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej.

2,00%

min. 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt innych niż wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek klienta - za aneks.

Dotyczy: zmiany zabezpieczenia kredytu, umów przejęcia długu,

od 300,00 zł

8.

Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/opinii

min. 100,00 zł

9.

Prowizja rekompensacyjna.

Uwaga:

- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,

- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem.

od 1,00%

10.

Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)

od 500,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

KREDYTY PREFERENCYJNE Z POMOCĄ ARIMR W RAMACH LINII RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02, MRcsk i KO

 

1.

Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza

0,00%

2.

Przyznanie kwoty kredytu:

 

2.1

dla linii kredytowych: RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02 i MRcsk

0,50% - 1,00%

2.2

dla linii kredytowej: KO

0,25%

2.3

dla linii kredytowej ZC

2,00%

3.

Prowizja za przejęcie długu

od 300,00 zł

 

Uwaga: wysokość opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytem bankowym udzielanym z dopłatami ARiMR, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może przekroczyć 1,85% kwoty udzielonego kredytu, z wyłączeniem kredytu z linii ZC, gdzie wysokość opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytem bankowym udzielanym z dopłatami ARiMR, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może przekroczyć 2% kwoty udzielonego kredytu!

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych

 

1.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt , pobierana łącznie z prowizją za udzielenie kredytu.

0,10% min.150,00zł

2

Prowizja za udzielenie kredytu

3,00% min 150,00 zł

3

Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania

min. 150,00 zł

4

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej

3,00% min. 150,00 zł

5

Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty-od kwoty zwiększenia kredytu

3,00% min.150,00zł

6

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywana na wniosek klienta

min 100,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Wspólne czynności związane z obsługą rachunków kredytowych

 

1.

Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego braku

100,00 zł

2.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem.

bez opłat

3.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów - od każdego wysłanego monitu.

50,00 zł

4.

Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta.

Uwaga: nie pobiera się prowizji.za wydanie dokumentów zwalniających zabezpieczenia po spłacie kredytu.

od 150,00 zł

5.

Za czynności związane z administrowaniem kredytów obrotowych i inwestycyjnych udzielanych na działalność gospodarczą i rolniczą w rachunku kredytowym

(łącznie z kredytami preferencyjnymi ARiMR)

3,00 zł/miesięcznie

 

 

 

 

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty komercyjne

 

1.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt, pobierana łącznie z prowizją za udzielenie kredytu.

 

 

do 10.000 zł

150,00 zł

 

od 10.001 zł do 50.000 zł

200,00 zł

 

od 50.001 zł do 100. 000 zł

250,00 zł

 

od 100 001 zł wzwyż

300,00 zł

2.

Prowizja za udzielenie kredytu od: kwoty przyznanego kredytu, zwiększenia kwoty kredytu, wydłużenia okresu kredytowania

 

 

a) obrotowego w rachunku bieżącym

od 2,00% min.300 zł

 

b) obrotowego w rachunku kredytowym

od 2,00% min. 300 zł

 

c) płatniczego

od 1,00% min.300 zł

 

d) inwestycyjnego

od 2,00% min.300 zł

 

e) pomostowego

od 2,00% min.300 zł

 

f) kredytowej linii hipotecznej

od 2,00% min.300 zł

 

g) rewolwingowego

od 2,00% min.300 zł

 

h) technologicznego

od 1,50% min. 300 zł

3.

Prowizja za gotowość finansową

Uwaga:

- prowizję nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym, kredytu rewolwingowego, technologicznego i inwestycyjnego,

- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych,

od 2%

w stosunku rocznym

4.

Prowizja rekompensacyjna za spłatę całości lub części kredytu przed terminem

Uwaga:

- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,

- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem,

- nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym.

od 1,00%

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej

Uwaga:

- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,

- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu.

od 0,50%

min 300,00 zł

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej.

 

 

- w okresie trwania umowy

od 0,50%

min 300,00 zł

 

- poza termin umowy

od 1,00%

min 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt (za aneks):

- zmiany zabezpieczenia kredytu,

- umów restrukturyzacji i ugody bankowej,

- zmiany wysokości oprocentowania na wniosek klienta

od 300,00 zł

8.

Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)

od 500,00 zł

9.

Prowizja z tytułu przejęcia długu (od każdej umowy przejęcia długu)

od 500,00 zł

10.

Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (powyżej 30 dni

od 1%

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty na działalność rolniczą

 

1.

Rozpatrzenie wniosku o kredyt

Uwaga: Nie pobiera się od wniosków o kredyt preferencyjnych inwestycyjny z dopłatami do odsetek przez ARiMR:

 

 

do 10.000 zł

150,00 zł

 

od 10.001 zł do 50.000 zł

200,00 zł

 

od 50.001 zł do 100. 000 zł

250,00 zł

 

od 100 001 zł wzwyż

300,00 zł

2.

Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu, zwiększenia kwoty kredytu, wydłużenie okresu kredytowania

 

 

a) obrotowego w rachunku bieżącym

od 2,00% min 300 zł

 

b) obrotowego w rachunku kredytowym,

od 2,00% min 300 zł

 

c) inwestycyjnego,

od 2,00% min 300 zł

 

d) pomostowego /finansowanie inwestycji ze środków unijnych/

od 2,00% min 300 zł

 

e) kredytowa linia hipoteczna

od 2,00% min 300 zł

 

f) pożyczka

od 2,00% min 300 zł

3.

Prowizja za gotowość finansową.

Uwaga:

- prowizję nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym

- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych,

od 2%

w stosunku rocznym

4.

Prowizja rekompensacyjna.

Uwaga:

- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,

- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem,

- nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym.

od 1,00%

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej.

Uwaga:

- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,

- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu.

od 0,50%

min 300,00 zł

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej.

 

 

- w okresie trwania umowy

od 0,50%

min 300,00 zł

 

- poza termin umowy

od 1,00%

min 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt (za aneks):

- zmiany zabezpieczenia kredytu,

- umów restrukturyzacji i ugody bankowej,

- zmiany wysokości oprocentowania na wniosek klienta

od 300,00 zł

8.

Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)

od 500,00 zł

9.

Prowizja z tytułu przejęcia długu (od każdej umowy przejęcia długu)

od 500,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty preferencyjne udzielane z zastosowaniem pomocy ARiMR - prowizje stosowane do kredytów udzielanych do 31.12.2014 r.

 

1.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu

1,00%

2.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu na częściową spłatę kapitału (CSK)

1,00%

3.

Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania.

Uwaga:

- prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia, płatna do 15 stycznia kolejnego roku,

- stosuje się w odniesieniu do kredytów udzielanych po 18.09.2012r.

0,6% (min. 150,00 zł)

4.

Prowizja za gotowość finansową.

Uwaga:

- stawka w stosunku rocznym, pobierana od różnicy pomiędzy kredytem /transzą kredytu/ postawionym do dyspozycji, a wykorzystanym;

- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych;

- stosuje się w odniesieniu do kredytów udzielanych po 18.09.2012r.

1,00%

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej

Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej

min 300,00 zł

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej.

2,00%

min. 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt innych niż wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek klienta - za aneks.

Dotyczy: zmiany zabezpieczenia kredytu, umów przejęcia długu,

od 300,00 zł

8.

Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/opinii

min. 100,00 zł

9.

Prowizja rekompensacyjna.

Uwaga:

- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,

- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem.

od 1,00%

10.

Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)

od 500,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

KREDYTY PREFERENCYJNE Z POMOCĄ ARIMR W RAMACH LINII RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02, MRcsk i KO

 

1.

Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza

0,00%

2.

Przyznanie kwoty kredytu:

 

2.1

dla linii kredytowych: RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02 i MRcsk

0,50% - 1,00%

2.2

dla linii kredytowej: KO

0,25%

2.3

dla linii kredytowej ZC

2,00%

3.

Prowizja za przejęcie długu

od 300,00 zł

 

Uwaga: wysokość opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytem bankowym udzielanym z dopłatami ARiMR, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może przekroczyć 1,85% kwoty udzielonego kredytu, z wyłączeniem kredytu z linii ZC, gdzie wysokość opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytem bankowym udzielanym z dopłatami ARiMR, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może przekroczyć 2% kwoty udzielonego kredytu!

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych

 

1.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt , pobierana łącznie z prowizją za udzielenie kredytu.

0,10% min.150,00zł

2

Prowizja za udzielenie kredytu

3,00% min 150,00 zł

3

Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania

min. 150,00 zł

4

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej

3,00% min. 150,00 zł

5

Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty-od kwoty zwiększenia kredytu

3,00% min.150,00zł

6

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywana na wniosek klienta

min 100,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Wspólne czynności związane z obsługą rachunków kredytowych

 

1.

Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego braku

100,00 zł

2.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem.

bez opłat

3.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów - od każdego wysłanego monitu.

50,00 zł

4.

Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta.

Uwaga: nie pobiera się prowizji.za wydanie dokumentów zwalniających zabezpieczenia po spłacie kredytu.

od 150,00 zł

5.

Za czynności związane z administrowaniem kredytów obrotowych i inwestycyjnych udzielanych na działalność gospodarczą i rolniczą w rachunku kredytowym

(łącznie z kredytami preferencyjnymi ARiMR)

3,00 zł/miesięcznie

 

 

 

 

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty komercyjne

 

1.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt, pobierana łącznie z prowizją za udzielenie kredytu.

 

 

do 10.000 zł

150,00 zł

 

od 10.001 zł do 50.000 zł

200,00 zł

 

od 50.001 zł do 100. 000 zł

250,00 zł

 

od 100 001 zł wzwyż

300,00 zł

2.

Prowizja za udzielenie kredytu od: kwoty przyznanego kredytu, zwiększenia kwoty kredytu, wydłużenia okresu kredytowania

 

 

a) obrotowego w rachunku bieżącym

od 2,00% min.300 zł

 

b) obrotowego w rachunku kredytowym

od 2,00% min. 300 zł

 

c) płatniczego

od 1,00% min.300 zł

 

d) inwestycyjnego

od 2,00% min.300 zł

 

e) pomostowego

od 2,00% min.300 zł

 

f) kredytowej linii hipotecznej

od 2,00% min.300 zł

 

g) rewolwingowego

od 2,00% min.300 zł

 

h) technologicznego

od 1,50% min. 300 zł

3.

Prowizja za gotowość finansową

Uwaga:

- prowizję nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym, kredytu rewolwingowego, technologicznego i inwestycyjnego,

- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych,

od 2%

w stosunku rocznym

4.

Prowizja rekompensacyjna za spłatę całości lub części kredytu przed terminem

Uwaga:

- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,

- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem,

- nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym.

od 1,00%

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej

Uwaga:

- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,

- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu.

od 0,50%

min 300,00 zł

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej.

 

 

- w okresie trwania umowy

od 0,50%

min 300,00 zł

 

- poza termin umowy

od 1,00%

min 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt (za aneks):

- zmiany zabezpieczenia kredytu,

- umów restrukturyzacji i ugody bankowej,

- zmiany wysokości oprocentowania na wniosek klienta

od 300,00 zł

8.

Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)

od 500,00 zł

9.

Prowizja z tytułu przejęcia długu (od każdej umowy przejęcia długu)

od 500,00 zł

10.

Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (powyżej 30 dni

od 1%

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty na działalność rolniczą

 

1.

Rozpatrzenie wniosku o kredyt

Uwaga: Nie pobiera się od wniosków o kredyt preferencyjnych inwestycyjny z dopłatami do odsetek przez ARiMR:

 

 

do 10.000 zł

150,00 zł

 

od 10.001 zł do 50.000 zł

200,00 zł

 

od 50.001 zł do 100. 000 zł

250,00 zł

 

od 100 001 zł wzwyż

300,00 zł

2.

Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu, zwiększenia kwoty kredytu, wydłużenie okresu kredytowania

 

 

a) obrotowego w rachunku bieżącym

od 2,00% min 300 zł

 

b) obrotowego w rachunku kredytowym,

od 2,00% min 300 zł

 

c) inwestycyjnego,

od 2,00% min 300 zł

 

d) pomostowego /finansowanie inwestycji ze środków unijnych/

od 2,00% min 300 zł

 

e) kredytowa linia hipoteczna

od 2,00% min 300 zł

 

f) pożyczka

od 2,00% min 300 zł

3.

Prowizja za gotowość finansową.

Uwaga:

- prowizję nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym

- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych,

od 2%

w stosunku rocznym

4.

Prowizja rekompensacyjna.

Uwaga:

- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,

- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem,

- nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym.

od 1,00%

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej.

Uwaga:

- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,

- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu.

od 0,50%

min 300,00 zł

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej.

 

 

- w okresie trwania umowy

od 0,50%

min 300,00 zł

 

- poza termin umowy

od 1,00%

min 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt (za aneks):

- zmiany zabezpieczenia kredytu,

- umów restrukturyzacji i ugody bankowej,

- zmiany wysokości oprocentowania na wniosek klienta

od 300,00 zł

8.

Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)

od 500,00 zł

9.

Prowizja z tytułu przejęcia długu (od każdej umowy przejęcia długu)

od 500,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty preferencyjne udzielane z zastosowaniem pomocy ARiMR - prowizje stosowane do kredytów udzielanych do 31.12.2014 r.

 

1.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu

1,00%

2.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu na częściową spłatę kapitału (CSK)

1,00%

3.

Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania.

Uwaga:

- prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia, płatna do 15 stycznia kolejnego roku,

- stosuje się w odniesieniu do kredytów udzielanych po 18.09.2012r.

0,6% (min. 150,00 zł)

4.

Prowizja za gotowość finansową.

Uwaga:

- stawka w stosunku rocznym, pobierana od różnicy pomiędzy kredytem /transzą kredytu/ postawionym do dyspozycji, a wykorzystanym;

- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych;

- stosuje się w odniesieniu do kredytów udzielanych po 18.09.2012r.

1,00%

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej

Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej

min 300,00 zł

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej.

2,00%

min. 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt innych niż wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek klienta - za aneks.

Dotyczy: zmiany zabezpieczenia kredytu, umów przejęcia długu,

od 300,00 zł

8.

Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/opinii

min. 100,00 zł

9.

Prowizja rekompensacyjna.

Uwaga:

- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,

- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem.

od 1,00%

10.

Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)

od 500,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

KREDYTY PREFERENCYJNE Z POMOCĄ ARIMR W RAMACH LINII RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02, MRcsk i KO

 

1.

Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza

0,00%

2.

Przyznanie kwoty kredytu:

 

2.1

dla linii kredytowych: RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02 i MRcsk

0,50% - 1,00%

2.2

dla linii kredytowej: KO

0,25%

2.3

dla linii kredytowej ZC

2,00%

3.

Prowizja za przejęcie długu

od 300,00 zł

 

Uwaga: wysokość opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytem bankowym udzielanym z dopłatami ARiMR, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może przekroczyć 1,85% kwoty udzielonego kredytu, z wyłączeniem kredytu z linii ZC, gdzie wysokość opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytem bankowym udzielanym z dopłatami ARiMR, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może przekroczyć 2% kwoty udzielonego kredytu!

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych

 

1.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt , pobierana łącznie z prowizją za udzielenie kredytu.

0,10% min.150,00zł

2

Prowizja za udzielenie kredytu

3,00% min 150,00 zł

3

Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania

min. 150,00 zł

4

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej

3,00% min. 150,00 zł

5

Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty-od kwoty zwiększenia kredytu

3,00% min.150,00zł

6

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywana na wniosek klienta

min 100,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Wspólne czynności związane z obsługą rachunków kredytowych

 

1.

Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego braku

100,00 zł

2.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem.

bez opłat

3.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów - od każdego wysłanego monitu.

50,00 zł

4.

Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta.

Uwaga: nie pobiera się prowizji.za wydanie dokumentów zwalniających zabezpieczenia po spłacie kredytu.

od 150,00 zł

5.

Za czynności związane z administrowaniem kredytów obrotowych i inwestycyjnych udzielanych na działalność gospodarczą i rolniczą w rachunku kredytowym

(łącznie z kredytami preferencyjnymi ARiMR)

3,00 zł/miesięcznie

 

 

 

 

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty komercyjne

 

1.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt, pobierana łącznie z prowizją za udzielenie kredytu.

 

 

do 10.000 zł

150,00 zł

 

od 10.001 zł do 50.000 zł

200,00 zł

 

od 50.001 zł do 100. 000 zł

250,00 zł

 

od 100 001 zł wzwyż

300,00 zł

2.

Prowizja za udzielenie kredytu od: kwoty przyznanego kredytu, zwiększenia kwoty kredytu, wydłużenia okresu kredytowania

 

 

a) obrotowego w rachunku bieżącym

od 2,00% min.300 zł

 

b) obrotowego w rachunku kredytowym

od 2,00% min. 300 zł

 

c) płatniczego

od 1,00% min.300 zł

 

d) inwestycyjnego

od 2,00% min.300 zł

 

e) pomostowego

od 2,00% min.300 zł

 

f) kredytowej linii hipotecznej

od 2,00% min.300 zł

 

g) rewolwingowego

od 2,00% min.300 zł

 

h) technologicznego

od 1,50% min. 300 zł

3.

Prowizja za gotowość finansową

Uwaga:

- prowizję nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym, kredytu rewolwingowego, technologicznego i inwestycyjnego,

- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych,

od 2%

w stosunku rocznym

4.

Prowizja rekompensacyjna za spłatę całości lub części kredytu przed terminem

Uwaga:

- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,

- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem,

- nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym.

od 1,00%

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej

Uwaga:

- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,

- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu.

od 0,50%

min 300,00 zł

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej.

 

 

- w okresie trwania umowy

od 0,50%

min 300,00 zł

 

- poza termin umowy

od 1,00%

min 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt (za aneks):

- zmiany zabezpieczenia kredytu,

- umów restrukturyzacji i ugody bankowej,

- zmiany wysokości oprocentowania na wniosek klienta

od 300,00 zł

8.

Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)

od 500,00 zł

9.

Prowizja z tytułu przejęcia długu (od każdej umowy przejęcia długu)

od 500,00 zł

10.

Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (powyżej 30 dni

od 1%

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty na działalność rolniczą

 

1.

Rozpatrzenie wniosku o kredyt

Uwaga: Nie pobiera się od wniosków o kredyt preferencyjnych inwestycyjny z dopłatami do odsetek przez ARiMR:

 

 

do 10.000 zł

150,00 zł

 

od 10.001 zł do 50.000 zł

200,00 zł

 

od 50.001 zł do 100. 000 zł

250,00 zł

 

od 100 001 zł wzwyż

300,00 zł

2.

Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu, zwiększenia kwoty kredytu, wydłużenie okresu kredytowania

 

 

a) obrotowego w rachunku bieżącym

od 2,00% min 300 zł

 

b) obrotowego w rachunku kredytowym,

od 2,00% min 300 zł

 

c) inwestycyjnego,

od 2,00% min 300 zł

 

d) pomostowego /finansowanie inwestycji ze środków unijnych/

od 2,00% min 300 zł

 

e) kredytowa linia hipoteczna

od 2,00% min 300 zł

 

f) pożyczka

od 2,00% min 300 zł

3.

Prowizja za gotowość finansową.

Uwaga:

- prowizję nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym

- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych,

od 2%

w stosunku rocznym

4.

Prowizja rekompensacyjna.

Uwaga:

- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,

- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem,

- nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym.

od 1,00%

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej.

Uwaga:

- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,

- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu.

od 0,50%

min 300,00 zł

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej.

 

 

- w okresie trwania umowy

od 0,50%

min 300,00 zł

 

- poza termin umowy

od 1,00%

min 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt (za aneks):

- zmiany zabezpieczenia kredytu,

- umów restrukturyzacji i ugody bankowej,

- zmiany wysokości oprocentowania na wniosek klienta

od 300,00 zł

8.

Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)

od 500,00 zł

9.

Prowizja z tytułu przejęcia długu (od każdej umowy przejęcia długu)

od 500,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty preferencyjne udzielane z zastosowaniem pomocy ARiMR - prowizje stosowane do kredytów udzielanych do 31.12.2014 r.

 

1.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu

1,00%

2.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu na częściową spłatę kapitału (CSK)

1,00%

3.

Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania.

Uwaga:

- prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia, płatna do 15 stycznia kolejnego roku,

- stosuje się w odniesieniu do kredytów udzielanych po 18.09.2012r.

0,6% (min. 150,00 zł)

4.

Prowizja za gotowość finansową.

Uwaga:

- stawka w stosunku rocznym, pobierana od różnicy pomiędzy kredytem /transzą kredytu/ postawionym do dyspozycji, a wykorzystanym;

- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych;

- stosuje się w odniesieniu do kredytów udzielanych po 18.09.2012r.

1,00%

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej

Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej

min 300,00 zł

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej.

2,00%

min. 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt innych niż wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek klienta - za aneks.

Dotyczy: zmiany zabezpieczenia kredytu, umów przejęcia długu,

od 300,00 zł

8.

Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/opinii

min. 100,00 zł

9.

Prowizja rekompensacyjna.

Uwaga:

- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,

- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem.

od 1,00%

10.

Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)

od 500,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

KREDYTY PREFERENCYJNE Z POMOCĄ ARIMR W RAMACH LINII RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02, MRcsk i KO

 

1.

Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza

0,00%

2.

Przyznanie kwoty kredytu:

 

2.1

dla linii kredytowych: RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02 i MRcsk

0,50% - 1,00%

2.2

dla linii kredytowej: KO

0,25%

2.3

dla linii kredytowej ZC

2,00%

3.

Prowizja za przejęcie długu

od 300,00 zł

 

Uwaga: wysokość opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytem bankowym udzielanym z dopłatami ARiMR, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może przekroczyć 1,85% kwoty udzielonego kredytu, z wyłączeniem kredytu z linii ZC, gdzie wysokość opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytem bankowym udzielanym z dopłatami ARiMR, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może przekroczyć 2% kwoty udzielonego kredytu!

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych

 

1.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt , pobierana łącznie z prowizją za udzielenie kredytu.

0,10% min.150,00zł

2

Prowizja za udzielenie kredytu

3,00% min 150,00 zł

3

Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania

min. 150,00 zł

4

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej

3,00% min. 150,00 zł

5

Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty-od kwoty zwiększenia kredytu

3,00% min.150,00zł

6

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywana na wniosek klienta

min 100,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Wspólne czynności związane z obsługą rachunków kredytowych

 

1.

Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego braku

100,00 zł

2.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem.

bez opłat

3.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów - od każdego wysłanego monitu.

50,00 zł

4.

Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta.

Uwaga: nie pobiera się prowizji.za wydanie dokumentów zwalniających zabezpieczenia po spłacie kredytu.

od 150,00 zł

5.

Za czynności związane z administrowaniem kredytów obrotowych i inwestycyjnych udzielanych na działalność gospodarczą i rolniczą w rachunku kredytowym

(łącznie z kredytami preferencyjnymi ARiMR)

3,00 zł/miesięcznie

 

 

 

 

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty komercyjne

 

1.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt, pobierana łącznie z prowizją za udzielenie kredytu.

 

 

do 10.000 zł

150,00 zł

 

od 10.001 zł do 50.000 zł

200,00 zł

 

od 50.001 zł do 100. 000 zł

250,00 zł

 

od 100 001 zł wzwyż

300,00 zł

2.

Prowizja za udzielenie kredytu od: kwoty przyznanego kredytu, zwiększenia kwoty kredytu, wydłużenia okresu kredytowania

 

 

a) obrotowego w rachunku bieżącym

od 2,00% min.300 zł

 

b) obrotowego w rachunku kredytowym

od 2,00% min. 300 zł

 

c) płatniczego

od 1,00% min.300 zł

 

d) inwestycyjnego

od 2,00% min.300 zł

 

e) pomostowego

od 2,00% min.300 zł

 

f) kredytowej linii hipotecznej

od 2,00% min.300 zł

 

g) rewolwingowego

od 2,00% min.300 zł

 

h) technologicznego

od 1,50% min. 300 zł

3.

Prowizja za gotowość finansową

Uwaga:

- prowizję nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym, kredytu rewolwingowego, technologicznego i inwestycyjnego,

- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych,

od 2%

w stosunku rocznym

4.

Prowizja rekompensacyjna za spłatę całości lub części kredytu przed terminem

Uwaga:

- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,

- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem,

- nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym.

od 1,00%

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej

Uwaga:

- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,

- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu.

od 0,50%

min 300,00 zł

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej.

 

 

- w okresie trwania umowy

od 0,50%

min 300,00 zł

 

- poza termin umowy

od 1,00%

min 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt (za aneks):

- zmiany zabezpieczenia kredytu,

- umów restrukturyzacji i ugody bankowej,

- zmiany wysokości oprocentowania na wniosek klienta

od 300,00 zł

8.

Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)

od 500,00 zł

9.

Prowizja z tytułu przejęcia długu (od każdej umowy przejęcia długu)

od 500,00 zł

10.

Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (powyżej 30 dni

od 1%

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty na działalność rolniczą

 

1.

Rozpatrzenie wniosku o kredyt

Uwaga: Nie pobiera się od wniosków o kredyt preferencyjnych inwestycyjny z dopłatami do odsetek przez ARiMR:

 

 

do 10.000 zł

150,00 zł

 

od 10.001 zł do 50.000 zł

200,00 zł

 

od 50.001 zł do 100. 000 zł

250,00 zł

 

od 100 001 zł wzwyż

300,00 zł

2.

Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu, zwiększenia kwoty kredytu, wydłużenie okresu kredytowania

 

 

a) obrotowego w rachunku bieżącym

od 2,00% min 300 zł

 

b) obrotowego w rachunku kredytowym,

od 2,00% min 300 zł

 

c) inwestycyjnego,

od 2,00% min 300 zł

 

d) pomostowego /finansowanie inwestycji ze środków unijnych/

od 2,00% min 300 zł

 

e) kredytowa linia hipoteczna

od 2,00% min 300 zł

 

f) pożyczka

od 2,00% min 300 zł

3.

Prowizja za gotowość finansową.

Uwaga:

- prowizję nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym

- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych,

od 2%

w stosunku rocznym

4.

Prowizja rekompensacyjna.

Uwaga:

- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,

- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem,

- nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym.

od 1,00%

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej.

Uwaga:

- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,

- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu.

od 0,50%

min 300,00 zł

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej.

 

 

- w okresie trwania umowy

od 0,50%

min 300,00 zł

 

- poza termin umowy

od 1,00%

min 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt (za aneks):

- zmiany zabezpieczenia kredytu,

- umów restrukturyzacji i ugody bankowej,

- zmiany wysokości oprocentowania na wniosek klienta

od 300,00 zł

8.

Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)

od 500,00 zł

9.

Prowizja z tytułu przejęcia długu (od każdej umowy przejęcia długu)

od 500,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty preferencyjne udzielane z zastosowaniem pomocy ARiMR - prowizje stosowane do kredytów udzielanych do 31.12.2014 r.

 

1.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu

1,00%

2.

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu na częściową spłatę kapitału (CSK)

1,00%

3.

Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania.

Uwaga:

- prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia, płatna do 15 stycznia kolejnego roku,

- stosuje się w odniesieniu do kredytów udzielanych po 18.09.2012r.

0,6% (min. 150,00 zł)

4.

Prowizja za gotowość finansową.

Uwaga:

- stawka w stosunku rocznym, pobierana od różnicy pomiędzy kredytem /transzą kredytu/ postawionym do dyspozycji, a wykorzystanym;

- prowizję pobiera się w okresach miesięcznych;

- stosuje się w odniesieniu do kredytów udzielanych po 18.09.2012r.

1,00%

5.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej

Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej

min 300,00 zł

6.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej.

2,00%

min. 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt innych niż wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek klienta - za aneks.

Dotyczy: zmiany zabezpieczenia kredytu, umów przejęcia długu,

od 300,00 zł

8.

Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/opinii

min. 100,00 zł

9.

Prowizja rekompensacyjna.

Uwaga:

- prowizje nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem,

- nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem.

od 1,00%

10.

Zmiana postanowień umowy o kredyt dotyczących zwolnienia części działek z obciążeń hipotecznych - na wniosek klienta (od każdej umowy kredytowej)

od 500,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

KREDYTY PREFERENCYJNE Z POMOCĄ ARIMR W RAMACH LINII RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02, MRcsk i KO

 

1.

Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza

0,00%

2.

Przyznanie kwoty kredytu:

 

2.1

dla linii kredytowych: RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02 i MRcsk

0,50% - 1,00%

2.2

dla linii kredytowej: KO

0,25%

2.3

dla linii kredytowej ZC

2,00%

3.

Prowizja za przejęcie długu

od 300,00 zł

 

Uwaga: wysokość opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytem bankowym udzielanym z dopłatami ARiMR, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może przekroczyć 1,85% kwoty udzielonego kredytu, z wyłączeniem kredytu z linii ZC, gdzie wysokość opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytem bankowym udzielanym z dopłatami ARiMR, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może przekroczyć 2% kwoty udzielonego kredytu!

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych

 

1.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt , pobierana łącznie z prowizją za udzielenie kredytu.

0,10% min.150,00zł

2

Prowizja za udzielenie kredytu

3,00% min 150,00 zł

3

Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania

min. 150,00 zł

4

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej

3,00% min. 150,00 zł

5

Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty-od kwoty zwiększenia kredytu

3,00% min.150,00zł

6

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywana na wniosek klienta

min 100,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Wspólne czynności związane z obsługą rachunków kredytowych

 

1.

Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego braku

100,00 zł

2.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem.

bez opłat

3.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów - od każdego wysłanego monitu.

50,00 zł

4.

Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta.

Uwaga: nie pobiera się prowizji.za wydanie dokumentów zwalniających zabezpieczenia po spłacie kredytu.

od 150,00 zł

5.

Za czynności związane z administrowaniem kredytów obrotowych i inwestycyjnych udzielanych na działalność gospodarczą i rolniczą w rachunku kredytowym

(łącznie z kredytami preferencyjnymi ARiMR)

3,00 zł/miesięcznie

 

 

 

 

 

Wybierz: Karta Visa Business Debetowa | Karta Visa Electron

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

I. Karty płatnicze

Visa Business Debetowa

1.

Wydanie pierwszej karty

bez opłat

2.

Wznowienie karty

bez opłat

3.

Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym

bez opłat

4

Wydanie duplikatu karty

30,00 zł

5

Opłata miesięczna za użytkowanie

3,00 zł

7.

Transakcje bezgotówkowe

 

 

a) w punktach handlowo-usługowych w kraju.

0,00 zł

 

b) w punktach handlowo-usługowych za granicą.

0,00 zł

8.

Transakcje gotówkowe

 

a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami,

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku.

0,00 zł

 

b) w pozostałych bankomatach w kraju,

5,00 zł

 

c) w bankomatach za granicą,

3,00%

min. 10,00 zł

 

d) w punktach akceptujących kartę w kraju

5,00 zł

 

e) w punktach akceptujących kartę za granicą.

3,00%

min. 10,00 zł

10.

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany.

3,00 zł

11.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.

8,00 zł

12.

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika.

0,00

13.

Zmiana danych Użytkownika karty.

3,00 zł

14.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.

1 000,00 zł

15.

Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty.

1 000,00 zł

16.

Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego,

0,00 zł

17.

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty.

0,00 zł

18.

Rozpatrzenie reklamacji.

bez opłat

19.

Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji.

0,00zł

20.

Przewalutowanie transakcji zagranicznych dokonywanych kartami VISA

3%

 

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

I. Karty płatnicze

Visa Business Debetowa

1.

Wydanie pierwszej karty

bez opłat

2.

Wznowienie karty

bez opłat

3.

Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym

bez opłat

4

Wydanie duplikatu karty

30,00 zł

5

Opłata miesięczna za użytkowanie

3,00 zł

7.

Transakcje bezgotówkowe

 

 

a) w punktach handlowo-usługowych w kraju.

0,00 zł

 

b) w punktach handlowo-usługowych za granicą.

0,00 zł

8.

Transakcje gotówkowe

 

a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami,

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku.

0,00 zł

 

b) w pozostałych bankomatach w kraju,

5,00 zł

 

c) w bankomatach za granicą,

3,00%

min. 10,00 zł

 

d) w punktach akceptujących kartę w kraju

5,00 zł

 

e) w punktach akceptujących kartę za granicą.

3,00%

min. 10,00 zł

10.

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany.

3,00 zł

11.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.

8,00 zł

12.

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika.

0,00

13.

Zmiana danych Użytkownika karty.

3,00 zł

14.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.

1 000,00 zł

15.

Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty.

1 000,00 zł

16.

Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego,

0,00 zł

17.

Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty.

0,00 zł

18.

Rozpatrzenie reklamacji.

bez opłat

19.

Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji.

0,00zł

20.

Przewalutowanie transakcji zagranicznych dokonywanych kartami VISA

3%

 

 

made by B85

© 2009 Bank Spółdzielczy w Łomży, STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES, BRAK ZMIAN USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI OZNACZA ZGODĘ NA ICH UŻYCIE , więcej w polityce prywatności