Internet Banking Mapa serwisu Newsletter Kariera Kontakt


RODO

21-05-2018

RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO", informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Łomży (Al. Legionów 5, 18-400 Łomża).

2. Inspektorem ochrony danych w Bank Spółdzielczy w Łomży będzie pracownik dostępny pod adresem: iod@bslomza.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej, a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.

4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

6. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy - Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,prawo do przeniesienia danych, prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.

10. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.

13. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.

14. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej Banku lub pod adresem e-mail: iod@bslomza.pl

Administrator - Bank Spółdzielczy w Łomży

Wróć do Aktualności

made by B85

© 2009 Bank Spółdzielczy w Łomży, STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES, BRAK ZMIAN USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI OZNACZA ZGODĘ NA ICH UŻYCIE , więcej w polityce prywatności