Licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Paweł Oleksy

Kancelaria Komornicza, Sadowa 2/5, Łomża, 18-400 Łomża

tel. 862235055 / fax. 862235055

Sygnatura: Km 493/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Paweł Oleksy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-06-2019 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Polowa 1, 18-400 Łomża, pokój 9, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Karol Borawski F.H.U."Olimpia", położonej przy Ob. Wizny , 18-430 Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1L/00062083/7.
Opis nieruchomości:
Powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 1 5918 m2i oznaczona jest jako działka o numerze ewidencyjnym 510, obręb 0022 Wizna, Gmina Wizna. Przedmiotowa nieruchomość leży na terenie, dla którego jest brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wizna zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/23/02 Rady Gminy Wizna z dnia 30.12.2002 r. z późniejszymi zmianami teren na którym znajduje siędziałka o nr 510 położona jest w strefie funkcjonalno-przestrzennej i oznaczona jest jako tereny produkcyjno-usługowe. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkami użytkowymi, o nr. ewid. 1481, 1482, 1483, 1484, 1486, 1487, 1488, 1489 w ewidencji budynków określonymi jako zbiorniki, silosy i budynki magazynowe. Budynek użytkowy o nr. ewidencyjnym budynku 1481. Budynek o nr. ewidencyjnym budynku 1481 to obiekt użytkowy murowany, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony; wybudowany w drugiej połowie ubiegłego stulecia. W/ w budynku na podstawie umowy najmu prowadzona jest działalność gospodarczą – tartak Dane techniczne : uzyskane z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łomży : działka ewidencyjna nr 510 w obrębie 0022 Wizna zabudowana jest budynkiem - zbiorniki, silosy i budynki magazynowe o nr ewidencyjnym 1481, pow. zabudowy: 300 m2, 1 kondygnacja nadziemna i 0 kondygnacji podziemnych , rok budowy 1972. uzyskane z inwentaryzacji obiektu w dniu wizji terenowej tj. 18.01.2019 r. - pow. użytkowa wynosi: 278,47 m2. Budynek użytkowy o nr. ewidencyjnym budynku 1482. Budynek o nr. ewidencyjnym budynku 1482 to obiekt użytkowy murowany, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony; wybudowany w drugiej połowie ubiegłego stulecia. W budynku znajduje się część biurowa z zapleczem sanitarnym. Dane techniczne : uzyskane z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łomży: działka ewidencyjna nr 510 w obrębie 0022 Wizna zabudowana jest budynkiem - zbiorniki, silosy i budynki magazynowe o nr ewidencyjnym 1482, pow. zabudowy: 557,00 m2, 1 kondygnacja nadziemna i 0 kondygnacji podziemnych , rok budowy 1968. uzyskane z inwentaryzacji obiektu w dniu wizji terenowej tj. 18.01.2019 r.- pow. użytkowa wynosi: 529,82 m2. Budynek użytkowy o nr. ewidencyjnym budynku 1483. Budynek o nr. ewidencyjnym budynku 1483 to obiekt użytkowy o konstrukcji żelbetowej, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony; wybudowany w drugiej połowie ubiegłego stulecia. Dane techniczne : uzyskane z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łomży: działka ewidencyjna nr 510 w obrębie 0022 Wizna zabudowana jest budynkiem- zbiorniki, silosy i budynki magazynowe o nr ewidencyjnym 1483, pow. zabudowy: 164,00 m2, 1 kondygnacja nadziemna i 0 kondygnacji podziemnych , rok budowy 1970. uzyskane z inwentaryzacji obiektu w dniu wizji terenowej tj. 18.01.2019 r.- pow. użytkowa wynosi: 158,95 m2. Budynek użytkowy o nr. ewidencyjnym budynku 1484. Budynek o nr. ewidencyjnym budynku 1484 to obiekt użytkowy o konstrukcji żelbetowej, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony; wybudowany w drugiej połowie ubiegłego stulecia. Dane techniczne : uzyskane z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łomży: działka ewidencyjna nr 510 w obrębie 0022 Wizna zabudowana jest budynkiem- zbiorniki, silosy i budynki magazynowe o nr ewidencyjnym 1484, pow. zabudowy: 213,00 m2, 1 kondygnacja nadziemna i 0 kondygnacji podziemnych , rok budowy 1970. uzyskane z inwentaryzacji obiektu w dniu wizji terenowej tj. 18.01.2019 r. - pow. użytkowa wynosi: 204,60 m2. Budynek użytkowy o nr. ewidencyjnym budynku 1486 i 1488. Budynki o nr ewidencyjnym budynku 1486 i1488 to obiekty stanowiące jedna funkcjonalną całość, to obiekty murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony; wybudowany w drugiej połowie ubiegłego stulecia. W części piwnic znajdują się garaże. W dniu wizji terenowej stwierdzono, że obiekt jest w trakcie remontu i modernizacji. Dane techniczne : uzyska

Suma oszacowania wynosi 1 451 590,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 088 692,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 145 159,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 45 20300045 1110 0000 0268 7650.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Paweł Oleksy