Internet Banking Mapa serwisu Newsletter Kariera Kontakt


POL-EFEKT

Rachunek oszczędnościowy POL-EFEKT służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

 

 • Rachunek oszczędnościowy służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • Otwarcie rachunku oszczędnościowego następuje po zawarciu Umowy pomiędzy Bankiem i osobą występującą o otwarcie rachunku.
 • Umowa zawierana jest w formie pisemnej na czas nieoznaczony.
 • W przypadku gdy otwierany rachunek oszczędnościowy jest pierwszym w Banku, osoba występująca o jego otwarcie podpisuje Umowę o prowadzenie rachunków bankowych w złotych oraz Kartę wzorów podpisów.
 • Osoba fizyczna może posiadać w Banku jeden rachunek oszczędnościowy i być współposiadaczem więcej niż jednego rachunku oszczędnościowego
 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej, określonej w Tabeli Oprocentowania Produktów Bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży
 • Stawka oprocentowania określona w ust.1 obowiązuje od pierwszego dnia obowiązywania stawki określonej w w/w tabeli do dnia poprzedzającego zmianę.
 • Oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od dnia ich wpływu bądź wpłaty na rachunek oszczędnościowy, a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie.
 • Od środków wpłaconych i podjętych w tym samym dniu i w tej samej wysokości, Bank nie nalicza odsetek..
 • Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym są dopisywane do kapitału wokresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
 • W przypadku zmian wysokości oprocentowania środków na rachunkach oszczędnościowych w trakcie trwania okresu umownego, odsetki naliczane są do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania.
 • Do obliczenia kwoty należnych odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na rachunku oszczędnościowym przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku.
 • Za czynności związane z obsługą rachunku oszczędnościowego w tym za wypłatę środków z rachunku, Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
 • Jedna (pierwsza) wypłata w miesiącu zwolniona jest z opłaty za wypłatę środków zrachunku oszczędnościowego

 

Zaletą rachunku jest możliwość  dokonywania wpłat  oraz dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku z zachowaniem obowiązującego oprocentowania środków.

 

Aktualne oprocentowanie

 

Rachunek POL-EFEKT

Średni WIBID

1 - miesięczny * 0,78

 

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

III. Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych dla rolników indywidualnych

Standard


1.

Opłata miesięczna:

 

 

a) otwarcie rachunku,

bez opłat

 

b) prowadzenie rachunku bieżącego,

12,00 zł


 

c) prowadzenie rachunku pomocniczego

10,00 zł

2.

Wpłaty gotówkowe.

 

 

 1. dokonywany przez właściciela rachunku

bez opłat

3.

Wypłaty gotówkowe

0,35% min. 5,00 zł.

4.

Przelew na rachunek w Banku :

 

 

a) w placówce Banku,

2,00 zł

 

b) w systemie bankowości internetowej

1,20 zł

5.

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:

 

 

a)w placówce Banku

5,00 zł

 

b) w systemie bankowości elektronicznej,

---


6.

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET

30,00 zł

7.

Zlecenie stałe:

Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.

 

 

a) realizacja zlecenia stałego w systemie bankowości internetowej

1,20 zł

 

b)realizacja zlecenia stałego w placówce Banku

2,00 zł

 

c) zmiana/odwołanie zlecenia stałego.

2,50 zł

8.

Polecenie zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony:

Uwaga: opłata pobierana od dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty.

 

 

-  w Banku,

bez opłat

 

- w innym banku krajowym.

1,00 zł

9.

Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty.

2,50 zł

10.

Czeki krajowe:

 

 

a) wydanie czeków - za jeden czek,

1,00 zł

 

b) potwierdzenie czeku - za jeden czek,

10,00 zł

 

c) inkaso czeku,

10,00 zł

 

d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.

50,00 zł

 

e) wydanie wewnętrznej książeczki czekowej /25 sztuk czeków/

5 zł.

11.

Udzielenie informacji o rachunku - telefonicznie na hasło,

Uwaga: opłata miesięczna niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.

5,00 zł


12.

Usługa Bankofon (informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu operacji,)

0,00 zł

13.

Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od założenia

20,00 zł

13.

Inne czynności.

zgodnie z Rozdziałem I

oddział VI Taryfy

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka


IV. Rachunki pomocnicze dla rolników indywidualnych w walutach obcych (USD,EUR)

1.

Otwarcie rachunku-za każdy rachunek

0,00 zł

2.

Prowadzenie rachunku-za każdy rachunek

10,00 zł

3.

Wpłata na rachunek walutowy- od kwoty wpłaty

0,25 % min.5,00 zł*

4.

Wypłata z rachunku walutowego- od kwoty wypłaty

0,25 % min.5,00 zł*

5.

Przelewy z rachunku walutowego w złotych

Zgodnie z Rozdziałem I.III

6.

Czeki w obrocie dewizowym:

 

 

a) skup czeków podróżniczych,

Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. opłatę pobiera sie od każdego czeku osobno.

10,00 zł

 

b) skup czeków płatnych w BPS SA

15,00 zł

 

c) inkaso czeków

Uwaga: opłatę pobiera sie od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własna opłatę

30,00 zł

 

d) zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku

30,00 zł + koszty rzeczywiste

* kwoty przeliczonej na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu dokonania transakcj

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

VI. Wspólne czynności związane z obsługą rachunków  

1.

Wyciąg z rachunku bankowego

Uwaga:

- opłaty nie pobiera się od wyciągu sporządzanego raz w miesiącu.

5,00 zł

2.

Wysyłka wyciągu:

 

 

a) wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju):

 

 

- listem zwykłym - za każdą przesyłkę,

Uwaga: opłaty nie pobiera się od wyciągu sporządzanego raz w miesiącu.

2,50 zł

 

- listem poleconym - za każdą przesyłkę,

10,00 zł

 

b) wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę:

 

 

- listem zwykłym,

5,00 zł

 

- listem poleconym,

10,00 zł

3.

Historia rachunku - wyciąg - za stronę.

5,00 zł

4.

Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych (do wyciągu bankowego).

10,00 zł

5.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp.

30,00 zł

6.

Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę.

20,00 zł

7.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika.

bez opłat

8.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego, z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów - od każdego wysłanego monitu.

50,00 zł

9.

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu.

Uwaga:

- opłata pobierana z rachunku dłużnika, przy realizacji każdego przekazu na rzecz organu występującego z egzekucją,

- opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją.

- nie pobiera się prowizji za dokonane przelewy

50,00 zł

10.

Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę:

 

 

a) z Bankiem,

bez opłat

 

b) z innymi bankami.

50,00 zł

11.

Potwierdzenie wykonania blokady środków.

20,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

II. Skarbiec nocny

 

1.

Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej jednostce Banku Spółdzielczego, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa).

10,00 zł

2.

Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek wrzutni.

wg ceny zakupu

+ 20,00% marży

3.

Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego - od kwoty wpłaty.

Uwaga: prowizję od wpłat pobiera się wg stawek zawartych w umowie z klientem.

wg umowy z klientem

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

III. Depozyty wartościowe i rzeczowe

 

1.

Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt.

20,00 zł

2.

Przechowywanie depozytu - za każdy depozyt:

 

 

a) duplikatów kluczy - miesięcznie,

20,00 zł

 

b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu,

20,00 zł

 

c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu.

1,00% wartości,

min. 5,00 zł, max. 100,00 zł

 

Uwaga:

- opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości,

- usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

 

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

IV. Usługi różne

 

1.

Wydanie kserokopii umowy.

20,00 zł

2.

Potwierdzenie klucza telegraficznego.

20,00 zł

3.

Wydanie opinii, zaświadczenia o kliencie Banku Spółdzielczego (na wniosek klienta)

- usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, prowizja zwiększana o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

100,00 zł

4.

Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku

- usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, prowizja zwiększana o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

100,00 zł

5.

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego.

Uwaga:

- opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec oddziału Banku BPS SA zasadę wzajemności bez opłaty.

- usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, prowizja zwiększana o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

50,00 zł

lub brak na zasadach wzajemności

8.

Nadanie komunikatu SWIFT.

10,00 zł

9.

Opłata za złożenie w imieniu klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do KW, PCC1 itp.) do Sądu.

Uwaga: opłata pobierana od każdego składanego wniosku

100,00 zł

10.

Badanie zdolności kredytowej i wydanie opinii na wniosek klienta

0,1% od kwoty, nie mniej niż 200,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

I.Gwarancje i poręczenia bankowe

 

1.

Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty zobowiązania za każdy 3-miesięczny okres ważności.

od 0,30%

 

a) opłata za rozpatrzenie zlecenia gwarancji

Uwagi: opłatę pobiera sie w dniu przyjęcia zlecenia - w przypadku udzielenia gwarancji pomniejsza ona prowizję pkt. 3 za pierwsze 6 miesięcy obowiązywania gwarancji

300,00 zł

2.

Przyznanie limitu gwarancji, od kwoty limitu

od 1% min. 1.000,00 zł

3.

Udzielenie gwarancji, od kwoty zobowiązania

 

 

- za pierwsze 6 miesięcy obowiązywania gwarancji

1,00 % min 300,00 zł

 

- za każdy kolejny 3-miesięczny okres ważności gwarancji

0,40 % min. 300,00 zł.

4.

Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia - od kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres.

od 0,40% min. 300,00 zł

5.

Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia - od kwoty zwiększenia.

od 0,40% min. 300,00 zł

6.

Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, z jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji - od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres.

od 0,40% min. 300,00 zł

7.

Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, niż wymienione w pkt. 3-5 - jednorazowo od każdego aneksu.

Uwaga: prowizji nie pobiera się w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych Banku.

od 300,00 zł

8.

Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia.

od 0,15%

 

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

I. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM

 

1.

Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych
z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe:

 

 

a)skup przelewów SEPA

15,00 zł

 

b)skup przelewu regulowanego

20,00 zł

 

c)skup poleceń wypłaty

25,00 zł

2.

Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym:

 

 

a)sprzedaż przelewów SEPA

15,00 zł

 

b)sprzedaż przelewu regulowanego

20,00zł

 

c)) sprzedaż polecenia wypłaty:

Uwaga niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty Banków pośredniczących-w przypadku opcji ,,OUR"-określone w poz.3.

25,00zł

3.

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry" od poleceń wypłaty

50,00 zł

 

Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym:

Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 3.1 i 3.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 2b i 2 c.

 

 

3.1. W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP:

- z datą waluty „dziś"

- z datą waluty „jutro"

 

80,00 zł

50,00 zł

 

3.2. W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty „jutro"

50,00 zł

4.

Inne opłaty związane z realizacją przekazów pobierane są wg. kosztów rzeczywistych Banków pośredniczących

 

5

Opłata „Non-STP" - opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty:

 • kodu BIC banku beneficjenta lub

 • numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 1c), 2c)

35,00 zł

6

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku.

80,00 zł + koszty banków trzecich

 

Przekaz w obrocie dewizowym:

transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.

Przelew SEPA:
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
3) koszty „SHA";
4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku.


Przelew regulowany:
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000;
3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
4) koszty „SHA".

Polecenie wypłaty:
skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

 

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

V. System bankowości elektronicznej

1.

Dostęp do systemu Internet Banking - miesięcznie:

0,00 zł

2.

Zakup:

e-tokena - opłata jednorazowa

karty chipowej

czytnika do karty chipowej

Uwaga: opłata pobierana jest od każdego zakupionego e-tokena/karty chipowej - sprzedaż opodatkowana podatkiem wg obowiązującej stawki VAT.

 

150,00 zł.

80,00 zł

80,00 zł

3.

SMS Banking:

a) wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS

b) wysłanie informacji o zmianie salda

Opłaty pobierane zbiorczo za cały miesiąc w ostatnim dniu miesiąca.

 

0,10 zł

0,10 zł

4.

Konsultacje u klienta (za każdą rozpoczętą godzinę).

50,00 zł

5.

Prowizja z tytułu zgubienia, utraty, zniszczenia, nie zwrócenia karty chipowej do banku po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług Internet Banking lub wymiana karty chipowej na wniosek klienta.

150,00 zł.

 

Zarządzanie ryzykiem

Pobierz plik

Rozmiar 136.76 KB. Typ pliku: pdf. Aby otworzyć plik potrzebujesz darmowego Acrobat Readera. Ściągnij za darmo.

Profil ryzyka

Pobierz plik

Rozmiar 561.67 KB. Typ pliku: pdf. Aby otworzyć plik potrzebujesz darmowego Acrobat Readera. Ściągnij za darmo.

Oświadczenie Zarządu

Pobierz plik

Rozmiar 163.09 KB. Typ pliku: pdf. Aby otworzyć plik potrzebujesz darmowego Acrobat Readera. Ściągnij za darmo.

Informacje z zakresu ryzyka i poziomu kapitału

Pobierz plik

Rozmiar 274.43 KB. Typ pliku: pdf. Aby otworzyć plik potrzebujesz darmowego Acrobat Readera. Ściągnij za darmo.

Polityka informacyjna III filar stan na XII 2017

Pobierz plik

Rozmiar 136.56 KB. Typ pliku: pdf. Aby otworzyć plik potrzebujesz darmowego Acrobat Readera. Ściągnij za darmo.

Ocena zgodności działania banku z zasadami ładu korporacyjnego

Pobierz plik

Rozmiar 457.96 KB. Typ pliku: pdf. Aby otworzyć plik potrzebujesz darmowego Acrobat Readera. Ściągnij za darmo.

Ocena przestrzegania polityki wynagradzania

Pobierz plik

Rozmiar 443.47 KB. Typ pliku: pdf. Aby otworzyć plik potrzebujesz darmowego Acrobat Readera. Ściągnij za darmo.

Zgłaszanie reklamacji karty

Pobierz plik

Rozmiar 111.36 KB. Typ pliku: pdf. Aby otworzyć plik potrzebujesz darmowego Acrobat Readera. Ściągnij za darmo.

Zgłaszanie reklamacji

Pobierz plik

Rozmiar 92.79 KB. Typ pliku: pdf. Aby otworzyć plik potrzebujesz darmowego Acrobat Readera. Ściągnij za darmo.

Regulamin reklamacji

Pobierz plik

Rozmiar 103.89 KB. Typ pliku: pdf. Aby otworzyć plik potrzebujesz darmowego Acrobat Readera. Ściągnij za darmo.

Ocena przestrzegania polityki wynagradzania

Pobierz plik

Rozmiar 519.77 KB. Typ pliku: pdf. Aby otworzyć plik potrzebujesz darmowego Acrobat Readera. Ściągnij za darmo.

Ocena stosowania Ładu korporacyjnego

Pobierz plik

Rozmiar 508.95 KB. Typ pliku: pdf. Aby otworzyć plik potrzebujesz darmowego Acrobat Readera. Ściągnij za darmo.

Polityka informacyjna

Pobierz plik

Rozmiar 158.79 KB. Typ pliku: pdf. Aby otworzyć plik potrzebujesz darmowego Acrobat Readera. Ściągnij za darmo.

Oświadczenie dla Klientów Instytucjonalnych

Pobierz plik

Rozmiar 524.73 KB. Typ pliku: pdf. Aby otworzyć plik potrzebujesz darmowego Acrobat Readera. Ściągnij za darmo.

Definicje statusów CRS

Pobierz plik

Rozmiar 53.58 KB. Typ pliku: pdf. Aby otworzyć plik potrzebujesz darmowego Acrobat Readera. Ściągnij za darmo.

Oświadczenie dla Klientów Indywidualnych

Pobierz plik

Rozmiar 166.69 KB. Typ pliku: pdf. Aby otworzyć plik potrzebujesz darmowego Acrobat Readera. Ściągnij za darmo.

ZDALNA POMOC

SYSTENT ZDALNY  (http://www.microcreative.pl)

Aplikacja umożliwia świadczenie usługi zdalnej pomocy poprzez nawiązanie połączenia między pulpitem komputera klienta, a konsultantem. Połączenie jest nawiązywane automatycznie i nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Wszystkie sesje są szyfrowane.

Program w wersji bezpłatnej dostępny jest na licencji Freeware do użytku
domowego i komercyjnego !

Ze względów bezpieczeństwa program Asystent Zdalny (MCRA.exe) jest załączony na stronie pod nazwą MCRA.exe1411120295030023000.jpg

Po pobraniu na komputer pliku należy zmienić nazwę

z  MCRA.exe1411120295030023000.jpg ---------------->  na  MCRA.exe

Po uruchomieniu programu MCRA.exe otrzymujemy kolejne ekrany programu. Wybieramy klawisz "Poproś o pomoc" a na następnym ekranie otrzymujemy ID oraz hasło, które przekazujemy pracownikowi służb informatycznych banku.

Po podaniu danych autoryzacyjnych uprawnionej osobie z banku oczekujemy na zdalną pomoc.


W dowolnej chwili możemy zamknąćc program Asystent Zdalny i przerwać udzielaną nam pomoc z banku.

Pobierz plik

Rozmiar 8.17 MB. Typ pliku: jpg.

made by B85

© 2009 Bank Spółdzielczy w Łomży, STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES, BRAK ZMIAN USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI OZNACZA ZGODĘ NA ICH UŻYCIE , więcej w polityce prywatności