Internet Banking Mapa serwisu Newsletter Kariera Kontakt


LOKATA DOPŁATA

 

LOKATA  OSZCZĘDNOŚCIOWA  DOPŁATA W ZŁOTYCH

 

 

 • Otwarcie lokaty „Dopłata" następuje w Oddziale Banku w dniu wniesienia wpłaty, po podpisaniu przez osobę występującą o otwarcie lokaty „Dopłata", „Umowy otwarcia lokaty oszczędnościowej „Dopłata" w złotych"
 • Lokata ‘Dopłata' otwierana jest na okres umowny 6,9,12 miesięcy.
 • Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty „Dopłata" wynosi 5000 zł.
 • Lokata „Dopłata" charakteryzuje się możliwością dokonywanie wpłat uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego.
 • Wpłaty uzupełniające można wnosić w wysokości nie niższej niż 1.000 złotych.
 • Lokata „Dopłata" oprocentowana jest według zmiennej stawki oprocentowania, określonej Uchwałą Zarządu Banku, naliczanej w stosunku rocznym.
 • Odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymania lokaty. Jako podstawę do obliczeń odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni w miesiącu, a w roku 365 dni.
 • Wpłaty uzupełniające oprocentowane są od dnia ich wpływu/wpłaty na rachunek lokaty „Dopłata" prowadzony w Banku.
 • Bank dopuszcza możliwość podjęcia odsetek nie później jednak niż do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone.
 • Jeżeli po upływie okresu umownego Lokata „Dopłata" nie zostanie zlikwidowana, odnowiona jest na kolejny taki sam okres, przy czym:
 • za początek kolejnego okresu umownego, przyjmuje się dzień odpowiadający datą dniowi otwarcia lokaty,
 • lokata zostaje odnowiona na warunkach obowiązujących w dniu jej odnowienia.
 • W przypadku zerwania lokaty Bank nie nalicza odsetek za okres od dnia będącego początkiem okresu umownego, w którym następuje wypłata środków, do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie. 

Aktualne oprocentowanie:

 

L.p.

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

Stopa zmienna

Stopa stała

7.

Lokaty oszczędnościowe „DOPŁATA"

 

 

 

6 miesięczne

1,63 %

 

 

9 miesięczne

1,71 %

 

 

12 miesięczne

1,79 %

 

 

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

 

Rachunek lokaty terminowej w złotych

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

1.

Przelew na rachunek:

 

 

  a) w Banku,

bez opłat

 

  b) w innym banku krajowym.

5,00 zł

2.

Wypłata gotówki.

Uwaga:

- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty,

- Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować.

- od nie awizowanych wypłat powyżej kwoty ustalonej w komunikacie Banku pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie,

- w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej.

bez opłat

 

made by B85

© 2009 Bank Spółdzielczy w Łomży, STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES, BRAK ZMIAN USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI OZNACZA ZGODĘ NA ICH UŻYCIE , więcej w polityce prywatności