Internet Banking Mapa serwisu Newsletter Kariera Kontakt


POL-EFEKT

Rachunek oszczędnościowy POL-EFEKT służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

 

 • Rachunek oszczędnościowy służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • Otwarcie rachunku oszczędnościowego następuje po zawarciu Umowy pomiędzy Bankiem i osobą występującą o otwarcie rachunku.
 • Umowa zawierana jest w formie pisemnej na czas nieoznaczony.
 • W przypadku gdy otwierany rachunek oszczędnościowy jest pierwszym w Banku, osoba występująca o jego otwarcie podpisuje Umowę o prowadzenie rachunków bankowych w złotych oraz Kartę wzorów podpisów.
 • Osoba fizyczna może posiadać w Banku jeden rachunek oszczędnościowy i być współposiadaczem więcej niż jednego rachunku oszczędnościowego
 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej, określonej w Tabeli Oprocentowania Produktów Bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży
 • Stawka oprocentowania określona w ust.1 obowiązuje od pierwszego dnia obowiązywania stawki określonej w w/w tabeli do dnia poprzedzającego zmianę.
 • Oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od dnia ich wpływu bądź wpłaty na rachunek oszczędnościowy, a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie.
 • Od środków wpłaconych i podjętych w tym samym dniu i w tej samej wysokości, Bank nie nalicza odsetek..
 • Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym są dopisywane do kapitału wokresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
 • W przypadku zmian wysokości oprocentowania środków na rachunkach oszczędnościowych w trakcie trwania okresu umownego, odsetki naliczane są do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania.
 • Do obliczenia kwoty należnych odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na rachunku oszczędnościowym przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku.
 • Za czynności związane z obsługą rachunku oszczędnościowego w tym za wypłatę środków z rachunku, Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
 • Jedna (pierwsza) wypłata w miesiącu zwolniona jest z opłaty za wypłatę środków zrachunku oszczędnościowego

 

Zaletą rachunku jest możliwość  dokonywania wpłat  oraz dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku z zachowaniem obowiązującego oprocentowania środków.

 

Aktualne oprocentowanie

 

Rachunek POL-EFEKT

Średni WIBID

1 - miesięczny * 0,78

 

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca

 

I. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Pol-Konto


1.

Otwarcie rachunku.

bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku - miesięcznie

Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty.

3,00 zł


 

- Prowadzenie rachunku z dostępem do systemu bankowości elektronicznej - miesięcznie

 

6,00 zł.


3.

Wpłata gotówkowa:

bez opłat

4.

Wypłata gotówkowa

bez opłat

5.

Przelew na rachunek w Banku:

 

5.1.

w placówce Banku

1,00 zł

5.2.

w systemie bankowości internetowej

0


6.

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:

 

6.1.

w placówce Banku

5,00 zł

6.2.

w systemie bankowości internetowej

0 zł

6.3.

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET

20,00 zł

7.

Zlecenie stałe na rachunek:

 

7.1.

a) w Banku,

bez opłat

7.2.

b) w innym banku krajowym.

1,00 zł


 

Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.

 

8.

Polecenie zapłaty:

 

8.1.

realizacja z rachunku dłużnika,

Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika

1,00 zł


8.2.

odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty,

1,00 zł

9.

Wyciąg z konta bankowego:

 

9.1.

odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce

Banku prowadzącej rachunek,

bez opłat

9.2.

wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:

 

 

a) raz w miesiącu,

bez opłat

 

b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę,

5,00 zł

9.3.

wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę:

 

 

a) listem zwykłym,

3,00 zł

 

b) listem poleconym,

10,00 zł

9.4.

sporządzony na wniosek posiadacza rachunku.

5,00 zł

10.

Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku - opłata miesięczna:

 

10.1.

telefonicznie na hasło,

Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków,.

2,00 zł


10.2.

Usługa Bankofon (informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu operacji)

0,00 zł

11.

Realizacja czeku gotówkowego:

 

11.1.

w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych.

bez opłat

11.2

Potwierdzenie czeku - od każdego czeku.

5,00 zł

11.3.

Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet.

0,50 zł

12.

Inkaso czeku.

10,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca

 

Ia. System bankowości elektronicznej

 

1.

Dostęp do systemu Internet Banking - miesięcznie:

0,00 zł.

2.

Zakup:

e-tokena - opłata jednorazowa

karty chipowej

czytnika do karty chipowej

Uwaga: Opłata pobierana jest od każdego zakupionego e-tokena i karty chipowej-sprzedaż opodatkowana podatkiem wg obowiązującej stawki VAT.

 

150,00 zł.

80,00 zł.

80,00 zł.

3.

SMS Banking:

wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS

wysłanie informacji o zmianie salda

Uwaga:Opłaty pobierane w dniu realizacji usługi

 

0,10 zł

0,30 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca


II. Rachunek oszczędnościowy Pol-Efekt


1.

Otwarcie rachunku.

bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku.

bez opłat

3.

Wpłata na rachunek.

bez opłat

4.

Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego

 

4.1

a) pierwsza wypłata

bez opłat

4.2

b) kolejne wypłaty

0,20 %

min. 10,00 zł

5.

Przelew na rachunek:

 

5.1.

W Banku

bez opłat

5.2.

w innych bankach.

5,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca


III .Pachunki płatne na każde żądanie i terminowe lokaty oszczędnościowe potwierdzone książeczką oszczędnościową.


1.

Otwarcie rachunku.

bez opłat

2.

Wydanie książeczki.

10,00 zł

3.

Prowadzenie rachunku.

bez opłat

4.

Wpłata gotówkowa

bez opłat

5.

Przelew na rachunek:

 

6.1.

w Banku,

1,00 zł.

6.2.

w innych bankach:

5,00 zł

7.

Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconej książeczki oszczędnościowej

20,00 zł

8.

Przepisanie książeczki mieszkaniowej na rzecz innej osoby w drodze cesji.

30,00 zł

9.

Likwidacja wkładów mieszkaniowych

12,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca


IV. Rachunek płatny na każde żądanie (a'vista) w złotych dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

1.

Otwarcie rachunku.

15,00 zł.

2.

Prowadzenie rachunku.

Uwaga:

- nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty,

bez opłat

3.

Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku

bez opłat

4.

Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek.

Uwaga:

- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty,

- Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować.

- od nie awizowanych wypłat powyżej kwoty ustalonej w komunikacie oddziału pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie,

- w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej.

bez opłat

5.

Przelew na rachunek:

 

5.1.

w Banku,

1,00 zł.

5.2.

w innych bankach:

 

 

a) w systemie ELIXIR,

5,00 zł

 

b) w systemie SORBNET.

20,00zł

6.

Wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet.

0,50 zł

7.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.

Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków.

20,00 zł

8.

Wyciąg z konta bankowego:

 

8.1.

odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek,

bez opłat

8.2.

wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:

 

 

a) raz w miesiącu,

bez opłat

 

b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę.

5,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca


V. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytowych

1.

Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku.

5,00 zł

2.

Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) - od każdego dokumentu.

5,00 zł

3.

Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza:

 

 

a) za każdy miesiąc roku bieżącego,

3,00 zł,

 

b) za każdy miesiąc roku poprzedniego.

5,00 zł,

 

Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego.

 

4.

Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów

20,00 zł

5.

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci.

10,00 zł

6.

Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę:

 

6.1

a) z Bankiem

bez opłat

7.

Potwierdzenie wykonania blokady środków.

5,00 zł

8.

Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku - opłata miesięczna:

 

8.1.

telefonicznie na hasło,

Uwaga:

opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków,

2,00 zł

8.2.

Bankofon /informacja o saldzie, historia ostatnich pięciu operacji, zastrzeżenie karty własnej/

Bez opłat

9.

Przelew na rachunek w Banku:

 

9.1.

w placówce Banku

1

9.2

w systemie bankowości internetowej

0

10.

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:

 

10.1

w placówce Banku

5,00 zł

10.2

w systemie bankowości internetowej

0,00 zł

11.

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET

20,00 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

I. Przekazy w obrocie dewizowym

 

1.

Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych
z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe:

 

 

a)skup przelewów SEPA

15,00 zł

 

b)skup przelewu regulowanego

20,00 zł

 

c)skup poleceń wypłaty

25,00 zł

2.

Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym:

 

 

a)sprzedaż przelewów SEPA

15,00 zł

 

b)sprzedaż przelewu regulowanego

20,00zł

 

c)) sprzedaż polecenia wypłaty:

Uwaga niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty Banków pośredniczących-w przypadku opcji ,,OUR"-określone w poz.3.

25,00zł

3.

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry" od poleceń wypłaty

50,00 zł

 

Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym:

Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 3.1 i 3.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 2b i 2 c.

 

 

3.1. W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP:

- z datą waluty „dziś"

- z datą waluty „jutro"

 

80,00 zł

50,00 zł

 

3.2. W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty „jutro"

50,00 zł

4.

Inne opłaty związane z realizacją przekazów pobierane są wg. kosztów rzeczywistych Banków pośredniczących

 

5

Opłata „Non-STP" - opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty:

kodu BIC banku beneficjenta lub

numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 1c), 2c)

35,00 zł

6

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku.

80,00 zł + koszty banków trzecich

 

Przekaz w obrocie dewizowym:

transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.

Przelew SEPA:

transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:

waluta transakcji EUR;

zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;

koszty „SHA";

nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku.

Przelew regulowany:

transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki:

waluta transakcji EUR;

kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000;

zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;

koszty „SHA".

Polecenie wypłaty:

skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca


II. Depozyty wartościowe i rzeczowe

1.

Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt.

20,00 zł

2.

Przechowywanie depozytu - za każdy depozyt:

 

 

a) duplikatów kluczy - miesięcznie,

20,00 zł

 

b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu,

20,00 zł

 

c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu.

1,00% wartości,

min. 5,00 zł, max. 100,00 zł

 

Uwaga:

- opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości,

- usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki.

 

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca


III.Czynności kasowe w złotych

1.

Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki:

 

 

a) osób prywatnych prowadzone w Banku

bez opłat

 

b) podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku

*w przypadku zawartych umów z posiadaczem rachunku określającym indywidualne warunki, prowizję pobiera się zgodnie z umową

0,3%

min. 5,00 zł, max 20,00 zł

 

c) rachunki prowadzone w innych bankach krajowych

 

 

wpłata do 1 000 zł

3,00 zł

 

wpłata powyżej 1 000 zł

0,3%

min. 5,00 zł, max 20,00 zł

2.

Wpłaty gotówkowe z tytułu opłaty rachunków i należności :

 

3.

na rachunek Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzony w Banku

0,00 zł

4.

na rachunki Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych prowadzone w innych Bankach

3,00 zł

5.

za energię elektryczną.

3,00 zł.

6.

wpłaty z tytułu użytkowania telewizji kablowej wszystkich operatorów

3,00 zł

7.

telefony

3,00 zł.

8.

wpłaty na rachunek KRUS z tytułu składek ubezpieczeniowych rolników indywidualnych,

3,50 zł.

9.

Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe:

bez opłat

 

a) do 10 szt.,

0 zł

 

b) powyżej 10 szt.

0,3%, min.2,00 zł

 

 

made by B85

© 2009 Bank Spółdzielczy w Łomży, STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES, BRAK ZMIAN USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI OZNACZA ZGODĘ NA ICH UŻYCIE , więcej w polityce prywatności