Internet Banking Mapa serwisu Newsletter Kariera Kontakt


Extra procent

 

  • Warunkiem otwarcia i prowadzenia rachunku jest zawarcie pisemnej umowy rachunku lokaty terminowej o stałej stopie procentowej w walucie polskiej o nazwie „Lokata Extra Procent"
  • Minimalna kwota lokaty wynosi 20.000 zł.
  • Jeżeli środki lokaty nie zostaną podjęte pierwszego dnia roboczego po upływie okresu zadeklarowania i nie zostanie złożona inna dyspozycja, lokata wraz z dopisanymi odsetkami jest przeksięgowana na odrębny rachunek terminowy z okresem zadeklarowania analogicznie jak pierwotny okres ze zmiennym oprocentowaniem stosownie do terminu utrzymania lokaty.
  • Bank przyjmuje na rachunek środki pieniężne na okresy 1, 3, 6, 12 miesięcy zgodnie z „Tabelą oprocentowania produktów bankowych"
  • Bank dopuszcza możliwość negocjowania warunków oprocentowania lokat ekstra procent
  • W razie podjęcia środków lokaty przed upływam okresu zadeklarowania, umowa ulega rozwiązaniu, a odsetki są obliczane według stopy procentowej obowiązującej dla środków zgromadzonych na rachunkach bieżących.

Aktualne oprocentowanie:

 

L.p.

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

 

Stopa zmienna

Stopa stała

 

1.

Lokata terminowa „EXTRA-PROCENT"

 

 

 

1 miesięczna wkład od 20.000

 

1,30 %

 

3 miesięczna wkład od 20.000

 

1,50 %

 

6 miesięczna wkład od 20.000

 

1,60 %

 

12 miesięczna wkład od 50.000 zł.

 

1,70 %

 

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)

 

OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

1.

Przelew na rachunek:

 

 

  a) w Banku,

bez opłat

 

  b) w innym banku krajowym.

5,00 zł

2.

Wypłata gotówki.

Uwaga:

- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty,

- Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować.

- od nie awizowanych wypłat powyżej kwoty ustalonej w komunikacie Banku pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie,

- w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej.

bez opłat

 

WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSłUGĄ RACHUNKÓW  

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

1.

Wyciąg z rachunku bankowego

Uwaga:

-  opłaty nie  pobiera się od wyciągu sporządzanego raz w miesiącu.

5,00 zł

2.

Wysyłka wyciągu:

 

 

  a) wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju):

 

 

      - listem zwykłym - za każdą przesyłkę,

Uwaga: opłaty nie  pobiera się od wyciągu sporządzanego raz w miesiącu.

2,50 zł

 

      - listem poleconym - za każdą przesyłkę,

10,00 zł

 

  b) wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę:

 

 

     - listem zwykłym,

5,00 zł

 

     - listem poleconym,

10,00 zł

3.

Historia rachunku - wyciąg - za stronę.

5,00 zł

4.

Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych (do wyciągu bankowego).

10,00 zł

5.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp.

30,00 zł

6.

Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę.

20,00 zł

7.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika.

bez opłat

8.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego, z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów - od każdego wysłanego monitu.

50,00 zł

9.

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu.

Uwaga:

- opłata pobierana z rachunku dłużnika, przy realizacji każdego przekazu na rzecz organu występującego z egzekucją,

- opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją.

- nie pobiera się prowizji za dokonane przelewy

50,00 zł

10.

Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę:

 

 

  a) z Bankiem,

bez opłat

 

  b) z innymi bankami.

50,00 zł

11.

Potwierdzenie wykonania blokady środków.

20,00 zł

 

made by B85

© 2009 Bank Spółdzielczy w Łomży, STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES, BRAK ZMIAN USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI OZNACZA ZGODĘ NA ICH UŻYCIE , więcej w polityce prywatności