Internet Banking Mapa serwisu Newsletter Kariera Kontakt


Kredyt w ROR

 

Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto
 • Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku POL-Konto na finansowanie ich bieżących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na POL-Koncie, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.
 • Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku typu POL-Konto     (w tym : POL- Konto Student,Pol-Konto  BSenior itp.).
 • Kredyt odnawialny może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy kredytu na następny okres, bez konieczności podpisywania nowej Umowy lub aneksu, jeśli nie ustanowiono dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu.
 • Warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny jest:

- posiadanie rachunku typu POL-Konto przez okres co najmniej 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu;

- zatrudnienie na czas nieokreślony lub określony z zastrzeżeniem, iż musi być on dłuższy od okresu spłaty kredytu;

- regularne przekazywanie stałych wpływów na POL-Konto;

- nie wystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na POL-Koncie w okresie ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku wystąpienia uregulowanie go w ciągu 14 dni;

- uregulowany stosunek do służby wojskowej z zastrzeżeniem ust. 5.

 • Posiadacze POL-Konta Student mogą otrzymać kredyt na czas odroczenia od służby wojskowej oraz po ustanowieniu dodatkowych zabezpieczeń.
 • Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskiwanie dochodów i uzależniona jest od okresu posiadania rachunku oraz wysokości stałych wpływów.
 • Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i jest określana w następujący sposób:

- kredyt nie przysługuje posiadaczowi rachunku typu POL-Konto, którego średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą do 600 zł włącznie;

- w przypadku gdy średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą powyżej 600 zł:

a) 1-krotność średnich miesięcznych wpływów - po 3 miesiącach posiadania rachunku,

b) 3-krotność średnich miesięcznych wpływów - po 6 miesiącach posiadania rachunku,

c) 5-krotność średnich miesięcznych wpływów - wyłącznie po 12 miesiącach posiadania rachunku

 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30.000 zł.
 • W przypadku rachunku wspólnego, współposiadacze ubiegają się o kredyt wspólnie, ponosząc z tego tytułu odpowiedzialność solidarną.
 • W przypadku wznowienia kredytu Bank ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia kwoty kredytu.
 • 14. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości określanej przez Zarząd Banku.

Aktualne oprocentowanie:

 

 

Lp.

Rodzaj kredytu

Oprocentowanie - stopa zmienna

dla klientów nie posiadających w Banku rachunku (podstawowe)

dla klientów posiadających w Banku rachunek Pol Konto z regularnymi wpływami z tytułu wynagrodzenia

1.

Kredyty w rachunku ROR

-

10,00%

2.

Kredyty gotówkowe

WIBOR3M+marża

3.

Kredyty mieszkaniowe:

 

 

3.1

w kwocie do 150.000,00 zł

WIBOR3M+marża

3.2

w kwocie powyżej 150.000,00 zł

WIBOR3M+marża

4.

Hipoteczne kredyty konsumpcyjne

WIBOR3M+marża

5.

Kredyty konsumpcyjne gotówkowe dla pracowników banków i jednostek samorządu terytorialnego

WIBOR3M+marża

 

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2018 roku)


OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca

 

Kredyty konsumpcyjne

 

1.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt, pobierana łącznie z prowizją za udzielenie kredytu:

 

 

a) kredytów w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym Pol- Konto

50 zł

 

b) pozostałych kredytów konsumpcyjnych

100 zł

2.

Prowizja za udzielenie kredytu:

 

2.1

w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym Pol-Konto

1,5% min 30 zł

2.2

gotówkowego

3,00% min. 100 zł

2.4

konsumpcyjnego gotówkowego dla pracowników banków i jednostek samorządu terytorialnego

2,00%

3.

Odnowienie kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym POL-Konto na kolejne 12 miesięcy.

1,50% min. 50 zł

4.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej:

0,50% min. 100 zł

5.

Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym POL-Konto w okresie trwania umowy (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu).

1,00% min. 50 zł

6.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu.

Dotyczy: zmiany zabezpieczenia kredytu, umów: przejęcia długu, restrukturyzacji i ugody bankowej, zmiany wysokości oprocentowania na wniosek klienta, obniżenie kredytu w rachunku rozliczeniowo- oszczędnościowym POL-Konto.

Min. 50 zł

7.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej.

Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,

- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu.

0,50% min. 50 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca

 

Kredyty mieszkaniowe

1.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt, pobierana łącznie z prowizją za udzielenie kredytu.

100 zł

2.

Prowizja za udzielenie kredytu:

 

2.1

do 150.000,00 złotych,

1,70%

2.2

powyżej 150.000,00 złotych,

1,50%

3.

Wydłużenie pierwotnego okresu kredytowania na wniosek kredytobiorcy (prowizja pobierana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty)

0,50% min. 150 zł

4.

Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania.

100 zł

5.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu.

Dotyczy: zmiany zabezpieczenia kredytu, umów: przejęcia długu, restrukturyzacji i ugody bankowej, zmiany wysokości oprocentowania na wniosek klienta i innych zmian.

200 zł

6.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej.

Uwaga:

- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,

- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu.

0,50% min. 100 zł

7.

Prowizja za wcześniejszą spłatę:

Uwaga:

- prowizja pobiera się jednorazowo od kwoty spłaty w dniu spłaty,

- prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 300 zł

- prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 000 zł, udzielonych na podstawie umów zawartych przed 18.12.2011.

 

 

a) do 5 lat trwania umowy

2%

 

b) powyżej 5 lat trwania umowy

bez opłat

8.

Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy

100 zł

9.

Opłata za opinię dotyczącą spłat kredytu

50 zł

10.

Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu.

bez opłat

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca


Hipoteczne kredyty konsumpcyjne

1.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt, pobierana łącznie z prowizją za udzielenie kredytu.

150 zł

2.

Prowizja za udzielenie kredytu.

 

2.1

do 150.000,00 złotych,

2,00%

2.2

powyżej 150.000,00 złotych,

1,70%

3.

Wydłużenia pierwotnego okresu kredytowania na wniosek kredytobiorcy (prowizja pobierana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty)

0,50% min. 150 zł

4.

Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania.

100 zł

5.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu.

Dotyczy: zmiany zabezpieczenia kredytu, umów: przejęcia długu, restrukturyzacji i ugody bankowej, zmiany wysokości oprocentowania na wniosek klienta i innych zmian.

200 zł

6.

Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy.

300 zł

7.

Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji.

100 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka

 

Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych

 

1.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt, pobierana łącznie z prowizją za udzielenie kredytu.

0,10% min. 150 zł

2

Prowizja za udzielenie kredytu

3,00% min. 150 zł

3

Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania

1% min. 150 zł

4

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej

3% min. 150 zł

5

Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty-od kwoty zwiększenia kredytu

3% min. 150 zł

6

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywana na wniosek klienta

150 zł

 

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca


Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych

1.

Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku.

5 zł

2.

Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy. (od każdej strony)

10 zł

3.

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy.

20 zł

4.

Wysłanie upomnienia za każdy wysyłany list

Wg kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank - koszt listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru

5.

Zaświadczenie dotyczące posiadanego kredytu/ów i spłat kredytu

50 zł

 

 

 

made by B85

© 2009 Bank Spółdzielczy w Łomży, STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES, BRAK ZMIAN USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI OZNACZA ZGODĘ NA ICH UŻYCIE , więcej w polityce prywatności