Internet Banking Mapa serwisu Newsletter Kariera Kontakt


LOKATA MAX 2

Terminowa lokata oszczędnościowa „LOKATA MAX 2" o zmiennej stopie procentowej w złotych dla osób fizycznych

 • Bank otwiera i prowadzi rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, „LOKATA MAX 2" w złotych dla osób fizycznych w ramach Umowy o prowadzenie rachunków bankowych, zwaną dalej lokatą.
 • Lokata otwierana jest na okres umowny 3, 6, 9, 12 miesięcy.
 • Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty wynosi 1.000 zł.
 • Lokata jest odnawialna.
 • Rachunek lokaty oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnej Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży.
 • Odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymania lokaty. Jako podstawę do obliczeń odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni w miesiącu, a w roku 365 dni.
 • Z chwilą wycofania lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu, umowa ulega rozwiązaniu, a odsetki są obliczane wg stopy procentowej obowiązującej w danym dniu dla środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych.
 • Bank nie dopuszcza możliwości otwarcia lokaty drogą korespondencyjną.
 • Wpłaty na lokaty mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
 • Brak jest możliwości dokonywania do lokaty wpłat uzupełniających.
 • Odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego.
 • Nie podjęte odsetki podlegają kapitalizacji.
 • Po upływie okresu umownego środki z lokaty mogą być zgodnie z dyspozycją klienta przelane na wskazany rachunek lub wypłacona Posiadaczowi rachunku.
 • Jeżeli po upływie okresu umownego Lokata nie zostanie zlikwidowana, odnowiona jest na kolejny taki sam okres umowny na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.

Aktualne oprocentowanie LOAKTY MAX 2:

Rodzaj rachunku  Oprocentowanie
 3 miesięczna  Stawka WIBID 1M+ 0,25 p.p.
 6 miesięczna  Stawka WIBID 1M+ 0,35 p.p.
 9 miesięczna  Stawka WIBID 1M+ 0,45 p.p.
 12 miesięczna  Stawka WIBID 1M+ 0,55 p.p.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 roku)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2018 roku)

OBECNA TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca

 

RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ

 

1.

Otwarcie rachunku.

bez opłat

2.

Wydanie książeczki.

10,00 zł

3.

Prowadzenie rachunku.

bez opłat

4.

Wpłata gotówkowa

bez opłat

5.

Przelew na rachunek:

 

6.1.

w Banku,

1,00 zł.

6.2.

w innych bankach:

5,00 zł

7.

Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconej książeczki oszczędnościowej

20,00 zł

8.

Przepisanie książeczki mieszkaniowej na rzecz innej osoby w drodze cesji.

30,00 zł

9.

Likwidacja wkładów mieszkaniowych

12,00 zł

 

made by B85

© 2009 Bank Spółdzielczy w Łomży, STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES, BRAK ZMIAN USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI OZNACZA ZGODĘ NA ICH UŻYCIE , więcej w polityce prywatności