Hipoteczny kredyt konsumpcyjny

Hipoteczny kredyt konsumpcyjny udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w umowie kredytu.

Podstawowe informacje o hipotecznym kredycie konsumpcyjnym:

 • hipoteczne kredyty konsumpcyjne udzielane są w złotych,
 • maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat,
 • wysokość minimalnej kwoty kredytu wynosi 10.000 zł,
 • kwota kredytu nie może przekraczać 60 % wartości nieruchomości lub ograniczonego prawa rzeczowego, stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • do kredytu w wysokości do 255.000 zł włącznie stosuje się przepisy ustawy o kredycie konsumenckim,
 • w przypadku wystąpienia o kredyt osoby pozostającej w związku małżeńskim umowa kredytu zawierana jest z obojgiem współmałżonków, chyba że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, potwierdzona aktem notarialnym lub prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
  • hipoteka, ustanowiona na nieruchomości,
  • cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia domu/ lokalu od ognia i innych żywiołów,
 • wartość nieruchomości określona jest na podstawie wyceny sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę,
 • hipoteka może być ustanowiona przez kredytobiorcę lub osobę trzecią,
 • oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym według stopy procentowej określonej w Tabeli oprocentowań produktów bankowych.

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj kredytu Oprocentowanie kredytu
(stopa zmienna) 
Hipoteczne kredyty konsumpcyjne WIBOR3M + marża