Kredyt w ROR

Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Pol-Konto.

Podstawowe informacje o kredycie w ROR:

 • kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku Pol-Konto na finansowanie ich bieżących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na Pol-Koncie, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu,
 • kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku typu Pol-Konto (w tym : Pol- Konto Student, Pol-Konto Senior itp.),
 • kredyt odnawialny może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy kredytu na następny okres, bez konieczności podpisywania nowej Umowy lub aneksu, jeśli nie ustanowiono dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu,
 • warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny jest:
  • posiadanie rachunku typu Pol-Konto przez okres co najmniej 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu,
  • zatrudnienie na czas nieokreślony lub określony z zastrzeżeniem, iż musi być on dłuższy od okresu spłaty kredytu,
  • regularne przekazywanie stałych wpływów na Pol-Konto,
  • nie wystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na Pol-Koncie w okresie ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku wystąpienia uregulowanie go w ciągu 14 dni,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej z zastrzeżeniem ust. 5.
 • posiadacze Pol-Konta Student mogą otrzymać kredyt na czas odroczenia od służby wojskowej oraz po ustanowieniu dodatkowych zabezpieczeń,
 • wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskiwanie dochodów i uzależniona jest od okresu posiadania rachunku oraz wysokości stałych wpływów,
 • maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i jest określana w następujący sposób:
  • kredyt nie przysługuje posiadaczowi rachunku typu Pol-Konto, którego średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą do 600 zł włącznie,
  • w przypadku gdy średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą powyżej 600 zł:
   • - 1-krotność średnich miesięcznych wpływów - po 3 miesiącach posiadania rachunku,
   • - 3-krotność średnich miesięcznych wpływów - po 6 miesiącach posiadania rachunku,
   • - 5-krotność średnich miesięcznych wpływów - wyłącznie po 12 miesiącach posiadania rachunku
 • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30.000 zł,
 • w przypadku rachunku wspólnego, współposiadacze ubiegają się o kredyt wspólnie, ponosząc z tego tytułu odpowiedzialność solidarną,
 • w przypadku wznowienia kredytu Bank ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia kwoty kredytu,
 • kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości określanej przez Zarząd Banku.

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj kredytu Oprocentowanie kredytu
(stopa zmienna) 
Kredyty w rachunku ROR  
dla klientów posiadających w Banku rachunek Pol Konto
z regularnymi wpływami z tytułu wynagrodzenia
7,20 %
dla klientów posiadających w Banku rachunek Pol Konto
z regularnymi wpływami z tytułu wynagrodzenia (od dnia 01.09.2022)
WIBOR 1M + marża