Kredyty mieszkaniowe

Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych.

Kredyt mieszkaniowy może być wykorzystany jako:

 • Kredyt hipoteczny, przeznaczony na:
  1. zakup działki budowlanej,
  2. zakup, zamianę, zmianę prawa do lokalu,
  3. spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank,
  4. refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele wymienione w lit. a)-c), pod warunkiem iż zostały one poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu.
 • Kredyt budowlano-hipoteczny, przeznaczony na:
  1. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę jako inwestora będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,
  2. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub developera).
 • Kredyt może być udzielony na realizację kilku celów mieszkaniowych w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W takim przypadku z kredytobiorcą zawierana jest jedna umowa kredytu, z zastosowaniem następujących zasad:
  1. przyjmuje się maksymalny okres kredytowania właściwy dla tego rodzaju kredytu, przy którym okres ten jest dłuższy,
  2. kredytobiorcy udzielany jest kredyt budowlano-hipoteczny w sytuacji gdy udzielenia takiego rodzaju kredytu wymaga jeden z celów kredytowania.
 • Bank udziela kredytów w złotych,
 • maksymalny okres kredytowania wynosi:
  1. od 1 roku do 15 lat - w przypadku kredytów przeznaczonych na:
   1. zakup działki budowlanej,
  2. od 1 roku do 30 lat w przypadku kredytów przeznaczonych na:
   1. zakup, zamianę, zmianę prawa do lokalu, polegające na:
    • dopłacie związanej z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
    • dopłacie związanej z przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe,
    • nabyciu lokalu mieszkalnego od gminy lub Skarbu Państwa.
   2. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę jako inwestora będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości:
    • remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania,
    • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym,
    • remont i modernizacja domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania.
   3. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub developera)
    • remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania.
 • dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Łączny okres wykorzystania kredytu i karencji nie może przekroczyć 24 miesięcy,
 • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł.
 • suma wieku kredytobiorcy w momencie złożenia wniosku o kredyt i planowanego okresu kredytowania nie może przekraczać 70 lat. W sytuacji gdy wnioskodawca nie spełnia tego kryterium, wymagane jest aby osoba je spełniająca została współkredytobiorcą, poręczycielem lub przystępującym do długu,
 • kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:
  1. stopą bazową jest stawka WIBOR 3M , obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania,
  2. okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej,odpowiadają kwartałom kalendarzowym.

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj kredytu Oprocentowanie kredytu
(stopa zmienna) 
Kredyty mieszkaniowe:  
w kwocie do 150.000,00 zł WIBOR3M + marża
w kwocie powyżej 150.000,00 zł WIBOR3M + marża