Lokata Firmowa

Lokata terminowa Firmowa

 • Lokata jest nieodnawialna
 • Za początek okresu zadeklarowania przyjmuje się dzień wniesienia lokaty, czyli dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
 • Za koniec okresu zadeklarowania przyjmuje się dzień poprzedzający datę odpowiadającą dacie wpływu środków pieniężnych na rachunek, z uwzględnieniem okresu zadeklarowania
 • Jeżeli środki lokaty nie zostaną podjęte pierwszego dnia roboczego po upływie okresu zadeklarowania i nie zostanie złożona inna dyspozycja, lokata wraz z dopisanymi odsetkami jest przeksięgowana na odrębny rachunek terminowy, z okresem zadeklarowania analogicznie jak pierwotny okres z oprocentowaniem określonym w Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla rachunku bieżącego
 • Wniesione na rachunek środki pieniężne oprocentowane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, która obowiązuje przez cały okres zadeklarowania, tj. od dnia wniesienia lokaty do upływu okresu zadeklarowania
 • Dla celów obliczanie odsetek przyjmuje się:
  1) podstawę naliczania – kwotę lokaty;
  2) okresy zadeklarowania – zgodnie z faktyczną ilością dni;
  3) rok obrachunkowy – liczący 365 dni.
 • Wysokość oprocentowania określana jest przez Zarząd Banku i podawana do wiadomości na tablicy ogłoszeń w Banku / Oddziale Banku
 • Bank dopuszcza możliwość negocjowania warunków oprocentowania lokaty Firmowej
 • Negocjacja możliwa jest za pośrednictwem Oddziału Banku
 • W razie podjęcia środków lokaty przed upływam okresu zadeklarowania, umowa ulega rozwiązaniu, a odsetki są obliczane według stopy procentowej obowiązującej dla środków zgromadzonych na rachunkach bieżących
 • Posiadacz rachunku w trakcie zawierania transakcji lokaty lub w okresie zadeklarowania może złożyć dyspozycję określającą sposób zadysponowania środków, po upływie okresu zadeklarowania (przelewu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy)
 • Dyspozycja o której mowa w ust. 12 może być przekazana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dyspozycja zostanie wykonana pod warunkiem, że złożony na niej przez Posiadacza rachunku podpis jest zgodny ze wzorem podpisu w Karcie wzorów podpisów.

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj rachunku Oprocentowanie
(stopa zmienna)
1 - miesięczna wkład od 100.000zł 2,50 %
3 - miesięczna wkład od 100.000zł 3,00 %
6 - miesięczna wkład od 100.000zł 3,50 %
12 - miesięczna wkład od 100.000zł 4,00 %