Lokata Standard Plus

Lokata terminowa Standard Plus

 • Lokata jest odnawialna
 • Za dzień „wniesienia lokaty” uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek lokaty, a w stosunku do lokat odnawianych pierwszy dzień po upływie zadeklarowanego okresu pierwotnego
 • Za „pierwotny” uznaje się okres bezpośrednio poprzedzający każde odnowienie lokaty
 • Za koniec okresu zadeklarowania przyjmuje się dzień poprzedzający datę odpowiadającą dacie wniesienia lokaty z uwzględnieniem liczby zadeklarowanych miesięcy
 • Od środków podjętych przed zapadnięciem terminu lokaty przysługuje oprocentowanie w wysokości stopy procentowej obowiązującej dla rachunków bieżących
 • Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych przysługują Posiadaczom rachunków począwszy od następnego dnia po zapadnięciu terminu lokaty
 • Odsetki mogą być – stosownie do dyspozycji Posiadacza lokaty zawartych w Potwierdzeniu otwarcia lokaty:
  1) przekazane na wskazany rachunek bankowy,
  2) dopisane do kwoty lokaty w dniu jej odnowienia. Odsetki te powiększają kwotę lokaty
 • W przypadku lokaty odnowionej Posiadacz lokaty może podejmować ostatnie naliczone odsetki za okres bezpośrednio poprzedzający odnowienie lokaty.

 

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj rachunku Oprocentowanie
(stopa zmienna)
1 - miesięczne 2,00 %
3 - miesięczne 2,50 %
6 - miesięczne 3,00 %
12 - miesięczne 3,50 %