Gwarancje Agro

GWARANCJE AGRO


Na podstawie umowy portfelowej linii gwarancyjnej FGR, Bank Spółdzielczy w Łomży może oferować przedsiębiorcom kredyty inwestycyjne oraz obrotowe zabezpieczone gwarancjami AGRO.

Najistotniejsze paramenty gwarancji

  1. Gwarancją może być objęty: kredyt inwestycyjny lub obrotowy w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).
  2. Docelowy kredytobiorca: rolnik, przetwórca produktów rolnych albo przetwórca produktów nierolnych.
  3. Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego rolnikiem: sfinansowanie kosztów inwestycji w gospodarstwie rolnym.
  4. Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego przetwórcą: sfinansowanie kosztów inwestycji w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych.
  5. Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą de minimis.
  6. Gwarancja udzielana jest w ramach:- pomocy publicznej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013,- pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (dla przetwórców produktów nierolnych).

    W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, BGK wprowadził:

 

  1. możliwość obejmowania gwarancją AGRO kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, udzielanych podmiotom działającym w sektorze rolnym (producentom podstawowym oraz przetwórcom lub wprowadzającym do obrotu produkty rolne/nierolne) z przeznaczeniem na bieżące finasowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW
  2. dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych, o których mowa w pkt 1 do kredytów udzielonych do dnia 30 czerwca 2021 r.

Zapraszamy do odwiedzenia Oddziału Banku Spółdzielczego w Łomży.


Kredyty komercyjne

Bank udziela kredytu osobom fizycznym prowadzącym na własny rachunek gospodarstwo rolne tj. gospodarstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przetwórstwo rolno-spożywcze.

Kredyty inwestycyjne z CSK

Od dnia 24 stycznia 2011 r. Bank Spółdzielczy w Łomży uruchomił nową linię kredytową przeznaczoną na rozwój gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą.

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne obrotowe i inwestycyjne.

Kredyty pomostowe

Kredyty pomostowe na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej UNIA BIZNES I UNIA SUPER BIZNES

Kredytowa linia hipoteczna

Informacje o Kredytowej linii hipotecznej.