Pol-Efekt

Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • rachunek oszczędnościowy służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • otwarcie rachunku oszczędnościowego następuje po zawarciu Umowy pomiędzy Bankiem i osobą występującą o otwarcie rachunku,
 • umowa zawierana jest w formie pisemnej na czas nieoznaczony,
 • w przypadku gdy otwierany rachunek oszczędnościowy jest pierwszym w Banku, osoba występująca o jego otwarcie podpisuje Umowę o prowadzenie rachunków bankowych w złotych oraz Kartę wzorów podpisów,
 • osoba fizyczna może posiadać w Banku jeden rachunek oszczędnościowy i być współposiadaczem więcej niż jednego rachunku oszczędnościowego,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej, określonej w Tabeli Oprocentowania Produktów Bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży,
 • stawka oprocentowania określona w ust.1 obowiązuje od pierwszego dnia obowiązywania stawki określonej w w/w tabeli do dnia poprzedzającego zmianę,
 • oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od dnia ich wpływu bądź wpłaty na rachunek oszczędnościowy, a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie,
 • od środków wpłaconych i podjętych w tym samym dniu i w tej samej wysokości, Bank nie nalicza odsetek,
 • odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym są dopisywane do kapitału w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
 • w przypadku zmian wysokości oprocentowania środków na rachunkach oszczędnościowych w trakcie trwania okresu umownego, odsetki naliczane są do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania,
 • do obliczenia kwoty należnych odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na rachunku oszczędnościowym przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku,
 • za czynności związane z obsługą rachunku oszczędnościowego w tym za wypłatę środków z rachunku, Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych, z zastrzeżeniem ust. 2.,
 • jedna (pierwsza) wypłata w miesiącu zwolniona jest z opłaty za wypłatę środków z rachunku oszczędnościowego.

 

Zaletą rachunku jest możliwość dokonywania wpłat oraz dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku z zachowaniem obowiązującego oprocentowania środków.

 

Nazwa rachunku Oprocentowanie
Pol-Efekt (od 01.06.2022) Średni WIBID 1 - miesięczny * 0,30