Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy konsumpcyjny dla osób fizycznych.

Podstawowe informacje o kredycie gotówkowym:

 • kredyty konsumpcyjne udzielane są osobom fizycznym na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania,
 • minimalna kwota kredytu wynosi 1.000 zł, a maksymalna 80.000 zł kredytu,
 • kredyt może być udzielany na okres do 60 miesięcy,
 • w przypadku, gdy o kredyt ubiega się małżeństwo, do ustalenia wysokości kredytu przyjmuje się łączne dochody małżonków,
 • w przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej, kredyt może zostać uruchomiony dopiero po wyrażeniu przez jego Współmałżonka zgody w formie pisemnej na zaciągnięcie takiego zobowiązania, o ile małżonkowie nie występują wspólnie jako Kredytobiorcy,
 • zgoda Współmałżonka nie jest wymagana w sytuacji, gdy kwota przyznanego kredytu nie przekracza jednokrotności miesięcznego dochodu netto,
 • w uzasadnionych przypadkach Wnioskodawca może ubiegać się o kredyt wspólnie z innymi osobami fizycznymi, które zobowiążą się odpowiadać solidarnie za spłatę kredytu, a mianowicie:
  • dziećmi bądź rodzicami,
  • innymi członkami rodziny prowadzącymi z Wnioskodawcą wspólne gospodarstwo.
 • kredyt oprocentowany jest według: stałej bądź zmiennej stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu Banku, która obowiązuje w okresie, za który odsetki są naliczane zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie kredytu.

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj kredytu Oprocentowanie kredytu
(stopa zmienna) 
Kredyty gotówkowe WIBOR3M + marża